Veiligheidsgevoel


Onveiligheid of een gevoel van onveiligheid is van grote invloed op de ervaren leefbaarheid.

trend In de periode 2012-2014 nam het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt iets toe van 13,2% naar 13,8%. De afgelopen periode waren er geen ontwikkelingen van betekenis, of er waren ongeveer evenveel gewenste als ongewenste ontwikkelingen.
vergelijking Drenthe-NL In Drenthe is het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt lager dan in Nederland (13,8% tegen 18,2% in 2014). De situatie in Drenthe is beter dan in Nederland.

Hoe veilig mensen zich voelen in hun woonomgeving, is van grote invloed op de ervaren leefbaarheid. Het veiligheidsgevoel wordt hier gedefinieerd als het percentage inwoners dat het eens is met de stelling ‘Ik voel me wel eens onveilig in de eigen buurt’.

Gevoel van onveiligheid iets toegenomen

Inwoners van Drenthe zijn zich tussen 2012 en 2014 over het algemeen iets minder veilig gaan voelen in de eigen buurt. In 2012 gaf 13,2% van de inwoners van Drenthe aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt, in 2014 was dit 13,8%.

De enige uitzondering hierop is Zuidwest-Drenthe, hier nam het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt af van 16,6% in 2012 naar 10,6% in 2014. In Noord- en Zuidoost-Drenthe nam net als in Drenthe gemiddeld het onveiligheidsgevoel in dezelfde periode juist toe. In alle Drentse regio’s is de gemiddelde veiligheidsbeleving hoger dan elders in Nederland.

De meest recente cijfers op gemeenteniveau dateren van 2013. Inwoners van de plattelandsgemeente Noordenveld voelden zich in 2013 het minst onveilig in de eigen buurt (8,8%), inwoners van de gemeente Emmen het meest onveilig (18%). Inwoners van de Drentse plattelandsgemeenten voelen zich gemiddeld minder onveilig dan inwoners van de stedelijke gemeenten.