Rampenbestrijding


Een goede voorbereiding is van belang om de maatschappelijke gevolgen van rampen te beperken.

trend In de periode 2009-2013 verbeterde de voorbereiding op rampen aanzienlijk. De ontwikkelingen gingen de afgelopen periode de gewenste kant op.

Rampenbestrijding is een taak van de veiligheidsregio’s en gemeenten. Daarbij is een goede voorbereiding van belang om de maatschappelijke gevolgen van rampen te beperken. Dit begint met het opstellen van een risicoprofiel: een inventarisatie van risico’s en mogelijke maatschappelijke gevolgen van een ramp.

Voorbereiding op rampen verbeterd

In de periode 2009-2013 was in Drenthe sprake van een sterke verbetering van de voorbereiding op rampen. Dit geldt voor vijf aspecten die daarbij van belang zijn: aanwezigheid van een risicoprofiel en een opleidingsplan, organisatie, alarmering en informatiemanagement. Deze onderdelen waren in 2013 allemaal voor 75% of meer op orde. Uitzondering is het onderdeel opschaling dat nagenoeg op hetzelfde niveau (ruim 20%) bleef steken.

Het kwaliteitsmanagement en de planvorming waren in 2013 beide voor meer dan 90% op orde (geen vergelijkbare cijfers voor 2009). Op het vlak van bovenregionale samenwerking, convenanten en systeemoefeningen was in 2013 nog de nodige verbetering mogelijk (score lager dan 70%, geen vergelijkbare cijfers 2009).

Referenties

Inspectie Veiligheid en Justitie (2013). Staat van de Rampenbestrijding 2013. Den Haag.