Bhouwvast: 'Juist het gesprek aangaan met de bewoner geeft een beter resultaat dan technische oplossingen'


In de rubriek ‘Partner aan het woord’ vertelt een van onze partner over hun bijdrage aan een energieneutrale Drentse woonomgeving in 2040. Deze keer aan het woord: Gerrit Visser, vestigingsdirecteur Bhouwvast.

Bhouwvast is een onafhankelijk bouw- en energieadviesbureau. Het bedrijf is proactief bezig met verduurzaming van de bebouwde omgeving, en stelt bij alle werkzaamheden zoveel mogelijk de klant centraal. Bij het geven van een goed energieadvies wordt er in de bouwsector vooral gekeken naar welke bouwkundige- en technische oplossingen er aangedragen kunnen worden. Naast de bewoner gaan staan en juist het gesprek aangaan met de bewoner geeft een beter resultaat, vindt Gerrit Visser.

De klant staat centraal en de technische maatregelen zijn een gevolg van deze klantgerichte aanpak

“Wat is de reden om energiebesparende maatregelen te treffen? Comfort, geldbesparing of om een bijdrage te leveren aan het milieu? Als deze vraag goed beantwoord is, kun je op zoek gaan naar oplossingen die echt passen.”

Daarnaast is het belangrijk om met een bewoner in gesprek te gaan over welke wensen er zijn op de lange termijn. Door een stappenplan te formuleren, kun je voorkomen dat er keuzes gemaakt worden die achteraf onnodig blijken te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij de cv-ketel van een bewoner toe is aan vervanging, kies je dan voor een warmtepomp op basis van het huidige gebruik of houd je er rekening mee dat je ook nog isolerende maatregelen gaat treffen? Als dit het geval is, kun je voorkomen dat je een warmtepomp aanschaft met onnodige capaciteit.

Koppelkansen benutten

De afgelopen periode is Bhouwvast betrokken geweest bij het versterken en/of sloop-nieuwbouw van woningen in het aardbevingsgebied. Wanneer er werkzaamheden werden uitgevoerd aan de woning is dit heel goed te combineren met energiebesparende maatregelen, denk aan het toevoegen van isolatiemateriaal. Deze koppelkans hebben we aangegrepen, aldus Gerrit. “Er zijn genoeg technieken beschikbaar om energiebesparende maatregelen te treffen, draagvlak bij bewoners is cruciaal om daadwerkelijk aan de slag te gaan”.

Aansluiten bij lopende initiatieven zorgt voor versnelling

Om bewoners mee te krijgen in het proces  is het handig om aan te sluiten bij lopende initiatieven. Communicatie over waar een bewoner aan mee kan doen en over welke regelingen nog in het verschiet zitten is cruciaal. “Bewoners trappen zelf op de rem, omdat ze hoge verwachtingen van gemeenten hebben. Voor gemeenten ligt er hierin een belangrijke rol.  Duidelijkheid geven aan bewoners over welke stappen er alvast gezet kunnen worden en bij welke stappen ze mee kunnen profiteren van een eventuele regeling, dit zorgt voor een minder afwachtende houding," adviseert Gerrit.

Zorg voor juiste informatie

Anderzijds merkt Gerrit op dat de gemeenten ook nog zoekende zijn en hierdoor de data niet altijd juist is en voorhanden is. "Gaat het bijvoorbeeld om het woningbestand van gemeenten dan is het noodzakelijk om inzicht te hebben in welke verduurzamingsmaatregelen bewoners zelf al getroffen hebben. Zijn gemeenten op de hoogte van het aantal geïsoleerde woningen en waar al PV-panelen geplaatst zijn? In de praktijk wordt er regelmatig gebruik gemaakt van verouderde of onjuiste data, terwijl accurate data juist de sleutel is tot succes. Ook in de samenwerking met bedrijven, is het van groot belang dat de juiste informatie voorhanden is om effectieve maatregelen te kunnen treffen."

In Drenthe ziet Gerrit ook veel mogelijkheden om bij te dragen aan het verkrijgen van accurate data. Het uitvoeren van een quick scan om de gebouwschil van een woning in kaart te brengen geeft inzicht en maakt duidelijk welke opgave er in de regio ligt.

Een succesvol project uit de praktijk

"In samenwerking met Energieploeg hebben we voor de gemeente Loppersum een prachtige opdracht uitgevoerd. We hebben ruim 100 woningen voorzien van maatwerkadvies. Deze woningen waren veelal gebouwd rond het jaar 1900 en kenden de nodige problematiek. De gemeente had een renteloze lening beschikbaar gesteld van maximaal 20.000 euro, en daarnaast een subsidie van maximaal 5000 euro voor de bewoners die aan de hand van het maatwerkadvies daadwerkelijk aan de slag gingen. Op deze manier heeft de gemeente Loppersum voor een boost gezorgd om  stappen te zetten voor het verduurzamen van verouderd bezit. Een prachtig voorbeeld van stimulans en de bewoner faciliteren."