Sprintsessies voor gemeenten voor opstellen warmtetransitievisie afgerond


De Expeditie naar Energieneutraal Wonen ondersteunt gemeenten met het opstellen van een warmtetransitievisie. Zo organiseerden we voor elke gemeente sprintsessies, waarin de basis hiervoor wordt gelegd. De laatste sprintsessie is nu afgerond. Hoe nu verder?

Alle Drentse gemeenten moeten in 2021 een warmtetransitievisie opstellen. In deze visie geven ze per wijk aan wanneer deze van het aardgas af zou kunnen en wat mogelijke alternatieven zijn. Tijdens de sprintsessie wordt de basis gelegd voor het ontwikkelen van de warmtetransitievisie.

Wat zijn sprintsessies?

De sprintsessies zijn bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de totstandkoming van de warmtetransitievisie. Tijdens de tweedaagse sprintsessie werd de kennis van verschillende partijen, zoals woningcorporaties, netbeheerders, lokale initiatieven en het bedrijfsleven samengebracht. Dat gaf veel inzicht in de mogelijkheden, koppelkansen en richting om aan verder te werken, een mooie stap richting het maken van de visie. Alle betrokkenen, inwoners, ondernemers en andere stakeholders waren aanwezig bij een sprintsessie. Die begon met kennisdeling, daarna spraken de aanwezigen in groepen over mogelijkheden en kosten voor alternatieven voor het aardgas. Samen toewerken naar een visie met draagvlak bij bestuur en samenleving en parallel komen tot daden, het liefst in gefaseerde uitvoeringen per wijk, dat was het doel.

In juni 2019 beet gemeente Meppel, samen met twee Overijsselse gemeenten het spits af. Voor Drenthe was deze eerste sprintsessie een pilot. De pilot is goed bevallen, daarom hebben we de aanpak via sprintsessies aan alle overige Drentse gemeenten aangeboden. Inmiddels zijn alle sprintsessies geweest, maar hadden ze niet allemaal dezelfde vorm.

De switch naar online

En toen kwam corona: dat had invloed op alle bijeenkomsten, ook op de sprintsessies. Zo ging de sprintsessie van Aa en Hunze en Tynaarlo door in een online vorm. Dat vergde nogal wat van de voorbereiding, het was van belang om alle informatie ook digitaal goed te kunnen ontsluiten. En dat is gelukt. Daarnaast was er nog een bijkomend voordeel van een online sprintsessie: de groepsdynamiek verandert. Door het gebruik van Mural (een soort online whiteboard waarmee je samen kunt brainstormen) kreeg iedereen de kans om zijn inbreng te leveren. En dat zorgt voor bredere reacties. Hier werd erg enthousiast op gereageerd. Om toch zeker te weten dat alle input goed is verwerkt, wordt er in het najaar nog een terugkoppeling georganiseerd in fysieke vorm.

En nu?

Alle gemeenten hebben inmiddels ervaren dat de sprintsessie een goede manier is om in korte tijd veel informatie op te halen. Het gaf inzicht in de vraag, mogelijkheden en waar potentiële kansen liggen. Ook bleek het goed om informatie te delen: aquathermie is niet bij iedereen bekend als oplossing en waterstof is niet overal toe te passen. De sprintsessies hebben dus veel opgeleverd qua mogelijkheden.

De Expeditie wil graag een vervolg geven aan de ondersteuning in de warmtetransitievisies. Te denken valt bijvoorbeeld aan wijkuitvoeringsplannen. We willen graag de energie uit de sprintsessies vasthouden. Je zou dus bijvoorbeeld op een soortgelijke manier naar de totstandkoming van wijkuitvoeringsplannen kunnen kijken. In zo’n sprintsessie komt veel samen. Kortom: de Expeditie denkt na over het vervolg. Natuurlijk houden we je hiervan op de hoogte.