Samen naar een lagere energierekening in Asser wijk Lariks

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 80.000 aan de gemeente Assen als cofinancieringsbijdrage aan het project ‘Samen Besparen. Dit project richt zich op de wijk Lariks waar veel bewoners met een laag inkomen en relatief hoge energielasten wonen. Hierdoor is er weinig tot geen investeringsruimte voor energiebesparende maatregelen.

Met het project Samen besparen wordt actief ingezet op bewustwording waarmee een vermindering van de energievraag wordt verwacht van minimaal 10%. Het project start met een groep van 300 tot 600 bewoners.

Organisaties als Buurkracht, het Drents Energieloket en de participerende partijen in de netwerkorganisatie Mijn Buurt Assen gaan de bewoners helpen aan een lagere energierekening. Als blijkt dat deze methode werkt dan wordt dit project de komende twee jaren opgeschaald naar de hele wijk.

Energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘Het beleid van de provincie Drenthe is er op gericht is dat het voor iedereen die in Drenthe woont mogelijk moet zijn om in energiebesparing en opwekken van duurzame energie te investeren. Bij het creëren van draagvlak is niet alleen de inzet van financiële instrumenten van belang, maar juist ook de inzet van communicatieve instrumenten, zoals het project Samen Besparen’.

De provincie heeft als ambitie dat in 2040 iedereen in Drenthe Energieneutraal woont. De Expeditie Energie neutraal wonen in Drenthe zet zich samen met meer dan tachtig partners in om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te brengen. Dit zal uiteindelijk leiden tot energieneutraal wonen voor iedere Drent. Meer informatie: www.energieexpeditiedrenthe.nl.