Energietransitie in versnelling

De provincie Drenthe kan de verduurzaming van haar energievoorziening goed versnellen. Bodem- en windenergie hebben de grootste potentie, maar het na-isoleren van tochtige woningen moet niet worden vergeten.

Dat blijkt uit onderzoek van Gert-Jan Evers, projectleider van de Expeditie Energieneutraal wonen Drenthe. Gert-Jan Evers volgde de Examenopleiding Energieconsulent van stichting Post Hoger Onderwijs Energiekunde (PHOE). Hiervoor onderzocht Evers hoe de provincie Drenthe haar energiebeleid moet aanpassen om te komen tot een fossielvrije, CO2-arme energievoorziening. Volgens het ministerie van Economische Zaken moet Nederland dit doel bereiken in 2050. Het Drentse college van Gedeputeerde Staten heeft de lat echter hoger gelegd en wil dat de Drentse woningen al in 2040 energieneutraal zijn. Hoe moet dit gebeuren?

Energieakkoord
Drenthe volgt het landelijke beleid en de afspraken uit het energieakkoord. Het huidige beleid van de provincie is gestoeld op de doelstellingen van het college en de ramingen voor energiebesparing en duurzame energie die ECN eerder heeft opgesteld. Om de keuzeopties voor de provincie in beeld te brengen stelde Evers op basis van de ramingen vier scenario’s op: technisch, ruimtelijk, economisch en sociaal geaccepteerd. Hij vergeleek de scenario’s met het beleid en het collegeprogramma, waarna hij de investeringskosten en het potentieel voor energiebesparing berekende.

Versnelling mogelijk
Uit het onderzoek blijkt dat versnelling van de energietransitie in Drenthe zeker mogelijk is, meldt Evers. Hij heeft diverse energiebronnen geïnventariseerd, zoals bodemenergie, zonne-energie, windenergie en biomassa. Ook warmtepompen en isolatie stipt hij aan als mogelijke opties om woningen te verduurzamen, waarop het onderzoek van Evers zich concentreert. Dat komt ook het meest in de buurt van zijn werk voor de ‘Expeditie Energieneutraal wonen Drenthe’, een programma dat ervoor moet zorgen dat de Drenten in 2040 energieneutraal wonen.

Bodem- en windenergie
“Bodemenergie biedt de meeste potentie, maar de terugverdientijd voor particuliere huishoudens ligt op circa 20 jaar en hangt sterk af van de energieprijs. De terugverdientijd gaat naar 5 tot 8 jaar bij bodemenergiesystemen met een grotere omvang. In de praktijk wordt echter steeds minder gekozen voor bodemenergie.” Volgens Evers is windenergie de interessantste maatregel om uit te voeren, al ondervindt een gepland windpark in het oosten van Drenthe veel weerstand van omwonenden. Bewoners komen met andere voorstellen om duurzame energie op te wekken, zoals zonneweides.

Zonnepanelen
Zonne-energie is enorm in opmars, zegt Evers. “Plaatsing van zonnepanelen is relatief eenvoudig om uit te voeren, en is financieel ook aantrekkelijk. Zolang particulieren kunnen salderen zal dat ook zo blijven.” Zonnepanelen op daken plaatsen is volgens Evers echter niet genoeg. “Het beschikbare dakoppervlak in Drenthe is niet toereikend om aan de energievraag te voldoen.” Zonneweiden moeten hierin voorzien, maar bedekken deels landbouwareaal. Dat laatste is volgens Evers niet nodig met een goede ruimtelijke inpassing, zoals plaatsing op geluidswallen of op ongebruikte wegbermen.

Energiebesparing
Volgens Evers moet Drenthe energiebesparing niet uit het oog verliezen. “Voor nieuwbouw of grote renovatieprojecten is isoleren een goede maatregel, maar ook bij bestaande onzuinige woningen (met energielabel D tot en met G) loont het om na-isolatie toe te passen”. Het is financieel haalbaar om de Drentse woningvoorraad energieneutraal te maken, zo berekende Evers. “Voor de Drentse woningen geldt dat veel winst is te behalen met isolatie en warmteterugwinning,” zegt Evers. “De terugverdientijden met bestaande technieken liggen tussen de zeven en zestien jaar.”

Niet blindstaren op zon
Evert adviseert de provincie om zich niet blind te staren op zonne-energie. “Verduurzaming van de woning is een goede methode om mee te beginnen, in plaats van zonnepanelen. Maatregelen als warmteterugwinning en warmtepompen zijn vaak eerder terugverdiend.” Hij beveelt aan om voor woningen met energielabel D of hoger in te zetten op het stimuleren van isolatiemaatregelen. “Dit is de beste en een snelle maatregel om energiegebruik tegen te gaan. Isolatie is binnen acht jaar terugverdiend.”

Draagvlak bij huurders en woningeigenaren
Evers daagt Drentse woningeigenaren en woningcorporaties uit maatregelen te nemen om hun woningen te verduurzamen.  De corporaties hebben daarnaast de uitdaging om draagvlak bij huurders te creëren om hier aan mee te werken. “Mensen willen wel graag een nieuwe keuken, badkamer of toilet, maar ze willen geen geld uitgeven aan maatregelen die pas over een langere tijd worden terugverdiend. Opmerkelijk genoeg is bij de aanschaf van een keuken of auto terugverdientijd geen issue. Het is moeilijk uit te leggen dat het wooncomfort ook aanmerkelijk verbetert. Een compleet plaatje dat aantoont dat de totale woonlasten omlaag gaan is wellicht een betere stimulans om draagvlak en medewerking te krijgen.”

Bron: https://www.ensoc.nl/nieuwsarchief/branchenieuws/-drenthe-kan-energietransitie-versnellen-/