€2 miljoen voor kwaliteitsimpuls volkshuisvesting

Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen € 2 miljoen beschikbaar voor de Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting. Doel van deze regeling  is om gemeenten te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van de  bestaande woningvoorraad. Dat draagt bij aan een prettig woonklimaat en een betere balans op de woningmarkt.

Drentse gemeenten kunnen op grond van deze regeling een bijdrage aanvragen voor projecten waarbij kwaliteitsverbetering in de bestaande woningvoorraad centraal staat. Het gaat dan om projecten die vanwege een onrendabele top vastzitten of niet van de grond komen en die niet door de markt worden bediend vanwege het ontbreken van een verdienmodel. Gedeputeerde Cees Bijl: ‘Uit gesprekken met gemeenten bleek dat met name in de jaren ‘50-’60 wijken een kwaliteitsslag te maken is. Gemeenten gaven aan behoefte te hebben aan een eenvoudige regeling die hierbij een steuntje in de rug kan bieden. Die handschoen hebben wij opgepakt.”

De projectvoorstellen van de gemeenten moeten passen binnen hun woonvisie. Ook moet er aantoonbaar sprake zijn van een publiek belang. De projecten kunnen worden aangevraagd in 2018 en 2019 en uitgevoerd t/m 2021. De provincie Drenthe financiert 50% van de kosten.

Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld € 2 miljoen uit de Reserve Investeringsagenda beschikbaar te stellen. In de Voorjaarsnota is dit voornemen al aangekondigd. Investeren in duurzame oplossingen en versterken van het woon- en leefklimaat zijn belangrijke doelen van het collegeakkoord, waar de regeling uitvoering aan geeft.