Stand van zaken: planvorming Roodzanden gaat stevig door


Voor het gebied Roodzanden is medio oktober 2021 het Schetsboekje Roodzanden opgeleverd. Deze staat op deze website. De hoofddoelstelling van Roodzanden is dat in het gebied maatregelen worden getroffen waardoor een zo goed mogelijk hersteld natuurlijk beekdal Drentsche Aa ontstaat. In afgelopen periode is er hard verder gewerkt. Er zijn heel wat stappen te gaan voordat er een definitief inrichtingsplan voor Roodzanden ligt. Het bureau Witteveen+Bos is ingeschakeld voor het uitwerken van het schetsplan, met als tussenstap een voorontwerp-plan, naar het inrichtingsplan Roodzanden. Er is een drietal onderzoeken opgeleverd en er staat een brede werksessie op stapel om de resultaten van de onderzoeken met de directbetrokkenen te bespreken. Uit de nieuwe informatie is gebleken wat er wel en niet kan van het schetsontwerp.

Storymap

Voor het gebied Roodzanden is een beeldend verhaal gemaakt: hoe het gebied is gevormd door de tijd heen en hoe het gebied nu op het gebied van water en natuur in elkaar steekt. De bodemopbouw en de waterstromen met een bepaalde samenstelling bepalen in belangrijke mate welke natuur hier vroeger voorkwam en welke in de toekomst zijn te verwachten. In de storymap is ook te zien welke waardevolle resten er nog in de bodem voorkomen. In de schetssessies van 2021, waar het schetsboekje Roodzanden uit is voortgekomen, is dit verhaal ook toegelicht en te volgen via de storymap. Deze storymap maken we nu openbaar. Het vormt de basis voor de ideeën voor de invulling naar de nieuwe natuur. De storymap kunt u hier bekijken.

Inzet Witteveen+Bos

Sinds het gereedkomen van het schetsboekje Roodzanden is achter de schermen doorgewerkt aan de planvorming voor het gebied Roodzanden, tussen Oudemolen en Zeegse. Zo is adviesbureau Witteveen+Bos ingeschakeld om in een aantal stappen het schetsontwerp te vertalen naar een voorontwerp-plan, nog later het inrichtingsplan Roodzanden. Op dit moment bevinden we ons in de voorbereidingen naar het ‘voorontwerp inrichtingsplan’. De brede werksessie is een stap in deze fase.

Onderzoeken

Er is een aantal onderzoeken uitgevoerd afgelopen tijd. De uitkomsten van de onderzoeken leveren bouwstenen op voor het uit te werken voorontwerp van het inrichtingsplan Roodzanden. Er zijn nu 3 onderzoeken uitgevoerd: ten eerste het bureauonderzoek naar de aardkundige, archeologische en cultuurhistorische aspecten. Daarnaast is een bodemonderzoek uitgevoerd naar de chemische samenstelling van de bodem en het water. Ten slotte is een studie uitgevoerd naar de ecologie voor het gebied Roodzanden.

Aardkundig, archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek

Voor het natuurherstel zijn diverse maatregelen nodig, denk aan het dempen van sloten of het verplaatsen van grond. Wat kan én mag, hangt ook af van de archeologische, aardkundige en cultuurhistorische waarden in de bodem. Daar moet rekening mee worden gehouden in de planvorming. Soms beperkt dat de mogelijkheden (je mag niet altijd graven) en soms is het ook een kans om een bepaald element mee te koppelen in de natuurontwikkeling (bijv. het beter zichtbaar maken van een oud karrenspoor in het landschap). Het AAC-onderzoek, dat is uitgevoerd door RAAP, bestaat uit een rapport en 3 losse kaarten: de aardkundige-, archeologische- en cultuurhistorische waardenkaart. Het is een onderzoek dat voor 7 deelgebieden in de Drentsche Aa is uitgevoerd. Roodzanden is daar 1 gebied van. Een eenvoudige samenvatting van het rapport kunt u hier lezen.

Het volledige rapport kunt u hier lezen. (pdf, 20 MB)

Bodemonderzoek

Om te kunnen bepalen of de gewenste natuurdoelen (zoals droge heide en vochtige hooilanden) uit het schetsplan wel echt haalbaar zijn en wat hiervoor zou moeten gebeuren zodat die natuur zich daar ontwikkelt, heeft bureau Bware een bodem- en hydrochemisch onderzoek uitgevoerd. Door middel van allerlei bodemboringen is de grond, het oppervlakte en grondwater- geanalyseerd. Conclusie is dat er een groot aantal natuurdoelen gerealiseerd kan worden, maar daarvoor moeten soms wel fikse maatregelen worden getroffen. Er worden nu varianten uitgewerkt waar meer of minder natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden. Een korte samenvatting van het onderzoek kunt u hier lezen.

Het volledige rapport kunt u hier lezen. (pdf, 13 MB)

Quickscan ecologie

Ook is een bureau- en korte veldstudie uitgevoerd naar de voorkomende bijzondere planten en dieren in Roodzanden (en nog 3 andere deelgebieden in de Drentsche Aa). Met de aanwezigheid van deze beschermde planten en diersoorten moet in de planvorming ook rekening worden gehouden, later ook tijdens de uitvoering. Wat er is, moet beschermd worden en tijdens de uitvoering moeten dieren kunnen vluchten of verplaatsen. Ook is meteen bekeken welke natuurvergunning of -ontheffingen er moeten worden aangevraagd. Voor een samenvatting van het rapport kunt u hier klikken.

Het volledige rapport kunt u hier lezen. (pdf, 28 MB)

Vervolg: brede werksessie, peilbuizen en presentatie voorontwerp

Brede werksessie

Binnenkort wordt met een groep direct belanghebbenden (organisaties en particulieren) in een brede werksessie een vervolgstap gezet naar het natuurplan Roodzanden. Tijdens deze sessie presenteert Witteveen+Bos de informatie van de diverse onderzoeken en wat dit betekent voor de uitwerking van het schetsontwerp. Witteveen+Bos legt verschillende mogelijkheden voor aan de aanwezigen, die daarop kunnen reageren. Niet alleen gaat het bij een aantal genodigden om hun belangen en hun grond, zij hebben ook veel gebiedskennis die kan helpen bij de juiste afweging tussen varianten.

Peilbuizen

Er wordt in de komende maand nog een aantal peilbuizen geplaatst. Dit doel is tweeledig. De peilbuizen leveren nog extra informatie over de manier waarop het gebied nu precies functioneert. Dat is nodig om zo goed mogelijk de benodigde ingrepen te kunnen bepalen en hun effecten te kunnen voorspellen. Daarnaast geven de peilbuizen informatie in de zogenaamde 0-situatie. Hoe is de waterstand nu bij huizen zónder dat er ingrepen in het landschap zijn getroffen?

Opstellen en presentatie voorontwerp Roodzanden

Daarna gaat het proces weer verder. De planning is op dit moment als volgt: de voorstellen (varianten) worden uitgewerkt in het voorontwerp inrichtingsplan. Dit is een uitwerkingsstap richting het inrichtingsplan. Het voorontwerp bevat nog een aantal varianten met elk hun eigen effecten en hun eigen voor- en nadelen. Met de direct belanghebbende grondeigenaren binnen het projectgebied wordt dit voorontwerp besproken.

Vervolgens wordt het uitgewerkt naar het ontwerp-inrichtingsplan. Dat wordt, zoals de planning nu is, rond de zomer bestuurlijk vastgesteld. Na de zomer zal het ontwerp-inrichtingsplan worden voorgelegd aan belangstellenden tijdens een openbare bijeenkomst. De ingebrachte reacties worden zo mogelijk verwerkt in het inrichtingsplan. Uiteindelijk zal eind 2022 het definitieve inrichtingsplan worden vastgesteld.