Elperstroom


Ten westen van Elp op de rand van de boswachterijen van Schoonlo en Grollo ligt de Elperstroom. Hier komen de bijzondere natuurtypen kalkmoeras, heischraal grasland en blauwgrasland voor. Hoewel we al sinds 1977aan de herinrichting van Elperstroom werken, is deze natuur nog steeds bedreigd. Daarom nemen we nieuwe maatregelen en werken we samen met onze partners aan een toekomstgericht en klimaatbestendig natuurgebied.

Wat gaat er gebeuren?

De belangrijkste verbetering in het gebied is het verhogen van het waterpeil. Dit doen we op verschillende manieren. We hebben grond aangekocht in omliggende gebieden, dempen sloten en slenken en zorgen zo dat drainage vanuit de omgeving voorkomen wordt. Om de grondwaterstand in kaart te brengen, plaatsen we peilbuizen, waarmee we ook na de werkzaamheden, het waterpeil blijven monitoren. Ook de vele naaldbomen in het gebied onttrekken water, doordat ze veel water verdampen. Staatsbosbeheer gaat de naaldbomen kappen en vervangen door inheemse loofbomen. Daarnaast verbeteren we de waterkwaliteit door de boven- en benedenloop weer aan elkaar te koppelen. Het plan is om dit te doen door de Elperstroom via een buis, onder het Oranjekanaal door, weer op het oorspronkelijke beekdal aan te sluiten. Nader onderzoek moet nog uitwijzen of dit de beste manier is om dit te realiseren.

Waarom gaat dit gebeuren?

Elperstroom is onderdeel van Natura 2000, het Europese netwerk van natuurgebieden. Internationaal is afgesproken dat we in deze gebieden de biodiversiteit behouden en zelfs proberen te verbeteren. In Elperstroom komt het bijzondere natuurtype kalkmoeras voor. Doordat het grondwater eigenlijk te laag staat, gaat het niet goed met het kalkmoeras. De grond verzuurd en bijzondere planten zoals tweehuizige zegge, blonde zegge, sterzegge en de kleine valeriaan verdwijnen. Dit kunnen we voorkomen door te zorgen dat de grondwaterstand wordt verhoogd. Als het kalkrijke grondwater tot aan de wortels van de planten komt, verbeteren de omstandigheden voor het kalkmoeras. Hiermee voldoen we aan de internationaal vastgestelde natuurdoelen voor Natura 2000-gebieden.

Wanneer gaat dit gebeuren?

Momenteel maken we samen met onze partners een inrichtingsschets van Elperstroom. Als deze klaar is organiseren we een inloopavond om de schets te presenteren.  Dit is waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2023. We verwachten in 2024 klaar te zijn met de uitvoering.

Heeft u vragen? Neem contact op via ons contactformulier.