Projecten


De komende jaren worden er aan de Drentsche Aa verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Niet alles kan tegelijkertijd plaatsvinden. Daarom worden de werkzaamheden per deelgebied opgepakt. De deelgebieden zijn opgedeeld in diverse projecten. In onderstaande deelgebieden worden momenteel voorbereidende werkzaamheden verricht zodat over enige tijd de uitvoering kan plaatsvinden.

Deelgebieden

Kijk direct op de pagina's voor de deelprojecten:

Natura2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waarin bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving worden beschermd. De Kaderrichtlijn Water is een andere Europese richtlijn, die de eisen waaraan de waterkwaliteit moet voldoen aangeeft. De Inrichtingsvisie Beekdalen is een uitwerking van de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 en zijn als het ware bouwstenen voor de uitvoeringsprojecten.