Provincie helpt scholen en dorpshuizen te verduurzamen


In heel Nederland, en dus ook in Drenthe, moeten huizen, kantoren en ander vastgoed verduurzaamd worden. Om de beheerders en eigenaren van scholen, culturele instellingen, dorps- en buurthuizen daarbij te helpen, heeft de provincie het programma ‘Verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ in het leven geroepen. Ugo Leever is hiervan de projectcoördinator: “Vaak hoor ik van eigenaren: jullie komen als geroepen.”

Projectcoördinator Ugo Leever.

Tot het maatschappelijk vastgoed behoren ook de gebouwen van zorgaanbieders in de langdurige en eerstelijns zorg.  “Het gaat dus meestal om relatief kleine vastgoedeigenaren”, vertelt Leever. “Als provincie vragen wij of ze behoefte hebben aan advies en begeleiding bij het verduurzamen van hun vastgoed. Soms gaat het om één gebouw, soms gaat het om een vastgoedportefeuille.”

“Als provincie fungeren wij als intermediair. Wij gaan in gesprek met een vastgoedeigenaar om na te gaan wat de ambities en wensen zijn op het gebied van het verduurzamen van het vastgoed. Op basis van dit gesprek maken we een gespreksverslag en formuleren we gezamenlijk een uitvraag.”

Dagcentrum De Beek

De provincie schoof ook aan bij Dagcentrum De Beek in Nieuw-Schoonebeek. Hier gaat het om twee geschakelde gebouwen die moeten worden verduurzaamd, legt Leever uit. “De vraag kwam van drie zussen die het zorgcentrum runnen en midden in de gemeenschap staan. Het gebouw dat daarbij getrokken is, is een voormalig café dat is getransformeerd naar een dagcentrum. Wij hebben een gesprek gevoerd waarbij de vraag van de drie zussen was: we willen de energiekosten zo laag mogelijk houden wat moeten wij daarvoor doen?”

“Met de verslagen van de gesprekken met vastgoedeigenaren in de hand benaderen wij vervolgens advies- en ingenieursbureaus. Daarbij kunnen we putten uit een poule van zo’n twintig bureaus waarmee de provincie een raamcontract heeft. In het geval van Dagcentrum De Beek is Arcadis hiermee aan de slag gegaan. Zij hebben verschillende scenario’s gepresenteerd, de kosten geraamd en omschreven hoe de werkzaamheden gefaseerd kunnen worden uitgevoerd. Het advies betreft bijvoorbeeld de aanpak van het casco: vloer-, gevel- en dakisolatie. En het vervangen van het glas. Ook goede ventilatie is van belang, dat moet op zo’n manier geregeld zijn, dat je zoveel zo min mogelijk warmte verliest.”

“Er hoort ook een meerjaren onderhoudsplan bij. Daarbij wordt gekeken op welke wijze de investeringen op een duurzame manier zijn uit te voeren, zodat er minder onderhoud nodig is. Dat is financieel natuurlijk aantrekkelijk. Het advies betreft ook de subsidiemogelijkheden en welke leningen passend zijn. Hierbij noemen we ook altijd het Energiefonds Drenthe. Vanuit dit fonds kunnen leningen worden verstrekt gericht op substantiële CO2-reductie. Dagcentrum De Beek heeft daar in het verleden al eens gebruik van gemaakt.”

Bemiddelaar

De provincie heeft in dit verduurzamingsproces dus de functie van intermediair, van bemiddelaar. “Daarnaast bundelen en delen wij de in de diverse projecten opgedane kennis en nieuws. Via een nieuwsbrief houden we zo organisaties die in het programma ‘Verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ zitten, op de hoogte”, vertelt Leever. “Een vast onderdeel van die nieuwsbrief is het thema financiering. Wij verwijzen vaak naar de Wegwijzer financiering maatschappelijk vastgoed, een handige tool die het RVO (Rijksdienst voor Ondernemers) samen met de provincies heeft opgetuigd.”

De provincie Drenthe heeft inmiddels 67 vastgoedeigenaren, die samen 127 gebouwen beheren, van advies kunnen voorzien. “Daar ben ik meer dan tevreden over. Vaak hoor ik van eigenaren: ‘Jullie komen als geroepen’. Soms hebben ze al een rapport liggen of is er al een energiescan uitgevoerd. Maar dan is de grote vraag: hoe nu verder? Eigenaren hebben vaak de kennis en de tijd niet om daar handen en voeten aan te geven. Doordat wij ze in contact brengen met de juiste partijen wie die deze kennis en kunde wel bezitten, weten wij die vastgoedeigenaren goed de helpende hand te reiken. Op deze manier volgt op een advies- en begeleidingstraject ook daadwerkelijk actie.”

Collectief inkopen

“Het voordeel van deze aanpak is ook dat we zicht hebben op de investeringen die her en der plaatsvinden, wat collectief inkopen mogelijk maakt. Zo begeleiden wij nu 23 dorpshuizen. Als zij bijvoorbeeld allemaal moeten investeren in dubbel glas of ledverlichting, dan kun je het met elkaar gaan hebben over gemeenschappelijke inkoop. Wie weet dat daar dan interessantere tarieven uit voortvloeien.”

Het bemiddelingswerk is voorlopig nog niet ten einde, want vanuit BZK krijgen de provincie  – mits een gedegen aanvraag wordt ingediend – extra middelen voor twee extra uitvoeringsjaren van het programma. Leever:  “Daarbij willen we de focus leggen op de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Ons programma richt zich tot nu toe op twee Drentse gemeenten, De Wolden en Westerveld. Vanaf 2023 komen daar zeven gemeenten (tot 50.000 inwoners) bij. We gaan bijeenkomsten organiseren in en met de andere Drentse gemeentes, om onze kennis en ervaringen delen, zodat we daar vanaf 2023 ook gericht aan de slag kunnen.”


VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door

In de reeks ‘VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door’ belichten we vanuit twee kanten samenwerkingen tussen partners in Drenthe en de provincie Drenthe. Via video komt een partner aan het woord. Dit kan gaan over een subsidieregeling waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt of een andere vorm van partnerschap. In tekst komt de rol van de provincie aan bod. In Drenthe doen we het samen, zoals deze reeks laat zien.