Provincie Drenthe verhoogt woonsubsidies

Gepubliceerd op 9 juli 2024

Groepen inwoners van Drenthe met concrete ideeën voor kleinschalige woonvormen kunnen nu weer een subsidie van maximaal €10.000 aanvragen. Ook gemeenten die extra hulp nodig hebben bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten kunnen steun krijgen van de provincie. De provincie Drenthe heeft extra geld beschikbaar gesteld voor de subsidies 'Collectieve wooninitiatieven' en 'Inzet personele capaciteit versnelling woningbouwprojecten'.

De provincie heeft besloten deze regelingen opnieuw open te stellen en het budget te verhogen omdat ze zo succesvol waren dat ze al volledig benut zijn voor 2024. Gedeputeerde Yvonne Turenhout zegt hierover: “Het is goed om te zien dat zowel inwoners als gemeenten ons weten te vinden en onze hulp inschakelen. We zoeken voortdurend naar oplossingen voor de problemen op de woningmarkt. Met het verhogen van deze subsidies geven we zowel inwoners die al goede ideeën hebben als gemeenten een zetje in de rug in het concreet maken van woningbouwprojecten.”

Collectieve Wooninitiatieven

In de afgelopen periode hebben 15 projecten de subsidieregeling voor de collectieve wooninitiatieven aangevraagd. In totaal hebben in de afgelopen vier jaar meer dan 70 wooninitiatieven gebruik gemaakt de subsidieregeling en provinciale ondersteuning. Het Impulsteam Wonen bood hulp met procesbegeleiding, projectplannen en contacten met de juiste partijen. Het totale budget voor deze subsidieregeling wordt nu verhoogd met €150.000.

Ondersteunen gemeenten

De subsidieregeling 'Inzet personele capaciteit versnelling woningbouwprojecten' krijgt een extra bedrag van €500.000 voor 2024. Hiermee kunnen gemeenten extra personeel inzetten voor het ontwerp en de haalbaarheidsonderzoeken van woningbouwprojecten.

Eerder versoepelde de provincie al de regeling 'Knelpuntenpot Woningrealisatie'. Dit helpt woningbouwprojecten die te maken hebben met financiële tekorten doordat de kosten voor het realiseren van een bouwrijpe kavel hoger zijn dan de opbrengsten. Dankzij deze subsidie kunnen gemeenten en projectontwikkelaars toch woningen bouwen die anders niet rendabel zouden zijn.