Uitwerking Coalitieakkoord 2023-2027 "Samen bouwen we Drenthe!"


Gedeputeerde Staten presenteren de uitwerking van het Coalitieakkoord 2023-2027 "Samen bouwen we Drenthe!" De voornemens en ambities uit het akkoord zijn verder uitgewerkt en voorzien van een financiële vertaling. Daarmee wordt duidelijk wat het college in 2024 en de jaren erna wil doen voor Drenthe. Daarbij is nog veel ruimte voor inbreng van Provinciale Staten, organisaties en inwoners. De uitwerking van het coalitieakkoord wordt op 20 december 2023 aan Provinciale Staten voorgelegd ter besluitvorming.

Investeren in Drenthe

Voor de komende vier jaar wil Gedeputeerde Staten 64,5 miljoen extra investeren in Drenthe. Een deel wordt ingezet om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. Ook komt een deel ten goede aan het voortzetten van huidig beleid waar nog geen structurele middelen voor waren gereserveerd.

Voor 2024 gaat het in totaal om een extra investering van 22,4 miljoen. Het college gaat onder andere aan de slag met een nieuwe Omgevingsvisie, het dorpen- en stedenfonds, de Woonagenda, Energieagenda, Economische koers, Cultuurnota, Sociale agenda, Digitaliseringsagenda en Koersnotitie Landbouw. Verder zet het college zich in voor topsportevenementen in Drenthe.

Ambitieus en realistisch

Gedeputeerde Egbert van Dijk: “We zijn ambitieus én realistisch. In eerste instantie maken we 64,5 miljoen euro vrij voor de komende jaren, maar daar blijft het niet bij. Voor een aantal ambities nemen we meer tijd om deze verder uit te werken. Zodat we daar bij de Voorjaarsnota nader over kunnen besluiten. Dat geeft zowel Provinciale Staten als ons de mogelijkheid meer zicht te krijgen op de financiële impact ervan.”

Het uitgangspunt van het college is een gezonde financiële huishouding. Van Dijk: “Waar we op de korte termijn nog extra dingen kunnen doen, is het op de langere termijn nodig kritisch naar het gehele provinciale beleid te kijken.”

Verbindend besturen

De uitwerking van de ambities doet het college niet alleen. De Staten worden hierbij nauw betrokken. Bijvoorbeeld door middel van startnotities en de evaluatie van het coalitieakkoord na twee jaar. Ook organisaties en inwoners worden op onderdelen betrokken. Hiermee zet het college stappen om een nieuwe bestuurscultuur te realiseren.