Investeringsagenda brede impuls voor provincie


€ 52,5 miljoen verdeeld over 13 thema’s

Het college van Gedeputeerde Staten stelt aan Provinciale Staten voor om de komende jaren op 13 verschillende thema’s extra ontwikkelingen te stimuleren of mogelijk te maken, met een totaalbedrag van € 52,5 miljoen. Dat blijkt uit de Investeringsagenda 2020-2023, die het college op 20 maart aan PS heeft gestuurd.

Gedeputeerde Staten realiseren zich ten volle dat de presentatie van de investeringsagenda op een zeer bijzonder moment komt. Toch heeft het college gemeend dat het goed is vast te houden aan de planning en juist nu met een pakket aan investeringen de Drentse samenleving en economie enigszins perspectief te bieden voor de langere termijn.

In het coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’, was al een nieuwe Investeringsagenda aangekondigd. En bij de vaststelling van de Begroting 2020 hebben Provinciale Staten daar middelen voor gereserveerd. Het college stelt voor om die als volgt te verdelen:

Investeringsagenda 2020-2023 (bedragen x € 1000)
Programma Thema Bijdrage
Stad en platteland Herstructureringsfonds 2.000
Stad en platteland Binnenstadsfonds 4.500
Stad en platteland Toekomstbestendig wonen 2.000
Stad en platteland Boer, burger en biodiversiteit 9.000
Regionale economie Vrijetijdseconomie 4.000
Regionale economie Vitale vakantieparken* 2.500
Regionale economie Universiteit van het Noorden / Groene chemiecampus Emmen 6.000
Regionale economie Midden- en kleinbedrijf 1.000
Mobiliteit en bereikbaarheid Mobiliteit 500
Klimaat en energie Energietransitie 9.000
Levendig en sociaal Sociale agenda 7.000
Levendig en sociaal Cultuur en erfgoed 3.000
Levendig en sociaal Sport en bewegen 2.000
Totaal 52.500

*Betreft toevoeging aan middelen voor de Investeringsagenda 2020-2023

Bijzonder proces

De Investeringsagenda 2020-2023 is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Het college heeft alle statenfracties gevraagd om met suggesties te komen voor investeringen. Dat leverde 73 ideeën op, die in gezamenlijkheid zijn besproken en ook door de fracties van een waardering zijn voorzien. Vrijwel alle voorstellen die door een meerderheid positief zijn gewaardeerd, zijn voor het college uitvoerbaar. Daarbij zijn 42 suggesties in meer of mindere mate rechtstreeks in de investeringsagenda opgenomen. Voor 12 voorstellen geldt dat ze prima passen in bestaand beleid en uitvoering mogelijk is zonder een beroep te doen op het budget van de investeringsagenda.

Het college heeft veel waardering voor de open en flexibele manier waarop de statenfracties, de griffie en de ambtelijke organisatie hebben samengewerkt in dit geheel nieuwe proces.

Naast de input die vanuit PS is geleverd, zijn de thema’s waar Gedeputeerde Staten op in willen zetten voor een deel ook gebaseerd op afspraken in het coalitieakkoord, eerder aangenomen moties en actuele externe ontwikkelingen.

Het is de bedoeling dat Provinciale Staten op 22 april de Investeringsagenda 2020-2023 vaststellen. Daarna zal het college per thema uitgewerkte voorstellen aan PS voorleggen.