Drenthe mooi op weg!: Impuls voor woningbouw


We leven in een prachtige provincie met veel ruimte om te wonen, maar ook in Drenthe moeten er meer woningen bij. De plannen van de provincie om hierin bij te dragen zijn vastgelegd in de Drentse Woonagenda. Aan de hand van een aantal instrumenten stimuleert de provincie gemeenten en corporaties om deze uitdaging aan te gaan. Een van die instrumenten is het Impulsteam Wonen. Dit team van experts ondersteunt gemeenten, corporaties, marktpartijen en inwoners bij het ontwikkelen van plannen. Met het Impulsteam wordt een extra steuntje in de rug geboden om woonprojecten verder te brengen. Kwartiermaker Impulsteam Robert Leverman vertelt over de doelen, het nut en de noodzaak van het Impulsteam Wonen.

Woonagenda

In Drenthe is het goed wonen. Jaren op rij scoort Drenthe hoog in de landelijke ranglijst van de ‘Leefbaarometer’. Om ook de komende periode goed te kunnen blijven wonen in Drenthe is aandacht nodig voor regionale verschillen. Daarnaast moet de aansluiting tussen de woonbehoefte en het aanbod gevonden worden. Dit is een samenspel tussen gemeente, corporaties en marktpartijen. Steeds meer ontstaat de behoefte om elkaar te versterken, samen met de provincie. De leefbaarheid in dorpen en wijken is belangrijk. Denk aan voldoende basisvoorzieningen, goede bereikbaarheid, culturele initiatieven en een betaalbaar en aantrekkelijk woningaanbod. Leverman: “Wonen is voor iedereen belangrijk. In Drenthe investeren we in toekomstbestendige woningen voor jong én oud. Toekomstbestendig betekent duurzaam, betaalbaar en passend bij de woonwens.” Waar de Sociale Agenda zich richt op de mens, richt de Woonagenda zich op de woonruimte en woonomgeving die hiervoor nodig is. “Maar de gemeenten en provincie kunnen dit niet alleen. Ook aan het rijk zal een bijdrage gevraagd moeten worden om de doelstelling te behalen. De gemeenten en provincie trekken hier dan ook gezamenlijk in op om de lobby naar Den Haag te intensiveren."

Bekijk hieronder het interview met gedeputeerde Hans Kuipers over de eerste helft van de collegeperiode en zijn vooruitblik op de resterende tijd (dit studiogesprek is opgenomen toen de coronamaatregelen nog van kracht waren).

Bij gemeenten ligt een grote opgave, we willen ze graag ondersteunen waar nodig.”

Impulsteam

Het Impulsteam wonen is voortgekomen uit de Woonagenda van provincie Drenthe. Het doel is om bij te dragen aan de bouw van 10.000 woningen in de komende tien jaar. “Als Impulsteam willen we een woningbouwversnelling op gang brengen, door mee te werken en te denken in het proces bij gebiedsontwikkelingen en wooninitiatieven. We kunnen niet alles in één keer, maar als de plannen klaarliggen en de pijplijn gevuld is, kan er constant doorgebouwd worden.”

Woningbouwprojecten zijn groot, complex en intensief. “Bij gemeenten ligt zoveel werk, dat we ze graag willen ondersteunen waar nodig. Wanneer een gemeente bijvoorbeeld kampt met capaciteitsproblemen, kunnen ze het Impulsteam inschakelen voor hulp. Zo kunnen we samen door en willen we ervoor zorgen dat er een constante voeding is van de juiste woningen.”

Eerst was het aftasten en kennismaken, nu zijn we echt concreet aan de slag.”

Ondersteuning woonopgaven

Bouwplannen beginnen bij het inventariseren van locaties. Bij het zoeken naar locaties en het opstellen van lijsten heeft het Impulsteam inmiddels een grote rol vervuld. “Maar we doen meer. Het uitgangspunt is dat het team helpt, als de gemeente aangeeft waarmee we kunnen helpen. We vervullen een trekkersrol, maar ook een adviserende en faciliterende rol. Het Impulsteam neemt geen beslissingen en legt geen doelen op. De uitvoering blijft bij lokale partijen.”

Inmiddels is het Impulsteam bij iedere Drentse gemeente bekend en wordt zij actief benaderd met uiteenlopende vragen. “Eerst was het aftasten en kennismaken, nu zijn we echt concreet aan de slag. Gemeenten vragen ons mee te kijken op verschillende niveaus. Van regionale samenwerkingsverbanden, woonvisies, wooninitiatieven tot aan locatieonderzoek. Voor iedere gemeente bieden we daarmee maatwerk. Indien wenselijk blijven we aangehaakt tot het project gerealiseerd is.”

We willen graag een positieve bijdrage blijven leveren aan de gemeenten en hun opgaven.”

Klaar voor de start

Vanuit het ministerie komt er geld vrij voor woningbouw. De plannen voor Drenthe hebben vorm gekregen. De provincie heeft hierin een bijdrage gedaan middels het Impulsteam. “Het is heel spannend. De rol van de provincie is uniek in Nederland. We willen graag een positieve bijdrage blijven leveren aan de gemeenten en hun opgaven. Vooral in de aanjagersrol en het ondersteunen door bijvoorbeeld te zorgen voor een woonvisie die de gemeente helpt om hun beleid te beargumenteren.”

Lopende projecten

Het blijkt soms lastig om nieuwe woonvormen vanuit de samenleving van de grond te krijgen, particulieren zijn uiteindelijk geen professionele ontwikkelaars. Om je een weg te banen in die materie kan best ingewikkeld zijn. De provincie ondersteunt initiatieven van nieuwe woonvormen door het Impulsteam hier ook voor in te zetten. Zo kunnen initiatieven in hun ontwikkelfase een subsidie voor onafhankelijk advies en begeleiding aanvragen om te komen tot een haalbaar plan. “Je hebt een bedrag nodig om met je idee naar een architect of adviseur te kunnen gaan. Met deze regeling geeft de provincie de bedenkers van zo’n idee een steuntje in de rug.” Op dit moment wordt er door het Impulsteam bij 48 wooninitiatieven actief meegedacht.

“Het Impulsteam heeft tijd nodig, er staan niet morgen 10.000 woningen klaar. Vooral gebiedsontwikkelingen zijn groot en complex. Hierin wordt niet alleen gekeken naar welke woning waar komt, maar wordt een heel gebied met al haar voorzieningen, wegen en openbaar vervoer betrokken. Ons doel is een constante stroom op gang te brengen. De wooninitiatieven lopen voor. Zo worden er al concrete projecten voorbereid en uitgevoerd in Wateren, Vledder en Coevorden.”


Drenthe mooi op weg!

In de serie ‘Drenthe mooi op weg!’ worden meerdere hoogtepunten uit de eerste helft van de collegeperiode belicht. Ook vind je hier interviews met Gedeputeerde Staten, waarin zij terugblikken en vooruitkijken. Vandaag: Impulsteam Wonen.

Gemeente Midden-Drenthe

Ook in Midden-Drenthe is de woningmarkt omgeslagen. De gemeente staat voor een grote opgave en uitdaging om het tekort recht te trekken. Wethouder Dennis Bouwman vertelt over zijn ervaringen met de Woonagenda en het Impulsteam Wonen van provincie Drenthe.

“Ik ben ontzettend blij met de woonagenda, omdat het een brede agenda is op het gebied van wonen. Het gaat niet alleen over stenen, maar ook over de leefbaarheid in wijken en over de mensen die er wonen. Dat spreekt mij  erg aan.” Op de vraag in welke behoefte van de gemeente het Impulsteam voorziet, antwoordt Bouwman: “We zijn pas net begonnen, maar ik hoop dat het impulsteam ons kan ondersteunen bij het realiseren van onze woningbouwopgave. Vanwege personele krapte kunnen we momenteel helaas niet alle ideeën en initiatieven die binnenkomen oppakken. Het team heeft ons geholpen door met een aantal wooninitiatieven, aangedragen door inwoners, aan de slag te gaan: samen met de initiatiefnemers onderzoeken ze hoe deze initiatieven een stap verder kunnen worden gebracht.”

“Zoals gezegd staan we nog aan de beginfase. De volgende stap is om samen met het Impulsteam te kijken naar de projecten die gemeente Midden-Drenthe heeft aangedragen en wat ervoor nodig is om hiermee verder te gaan. We moeten de planning goed gaan afstemmen en duidelijke afspraken maken over de uitvoering. Spannend, maar we hebben in Drenthe de goede traditie om dingen samen te doen. Het Drentse ‘naoberschap’ geldt ook voor gedeputeerden en wethouders. Dat is niet vanzelfsprekend in iedere provincie. Ik ben heel blij met hoe we in Drenthe met elkaar samenwerken.”