Workshop “Extra zuiveren van rioolwater. Is dat de oplossing?”


“3,5% van de medicijnen worden in ziekenhuizen ingenomen, de grootste bron: het gebruik bij mensen thuis” Bert Palsma, STOWA

Bert Palsma

De STOWA heeft in een haar hotspotanalyse gekeken naar de relatieve bijdrage van de Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties aan de concentraties medicijnresten in het oppervlaktewater. Daarmee geeft de hotspotanalyse een aantal handvatten om de ernst van de emissies te bepalen en om vast te stellen waar de effectiviteit van extra maatregelen ter vermindering van de emissies het grootst zal zijn. Deze locaties worden hotspots genoemd.

“Emmen is een hotspot, wat nu?” Rene Nij Bijvank, Waterschap Vechtstromen

René Nij Bijvank

De hotspotanalyse en een nadere beschouwing van de RWZI’s leveren vragen op voor het waterschapsbestuur. Zijn er effecten in het eigen gebied? Welke technieken kunnen we toepassen? En wat kost extra zuivering en hoe betalen we dat? Waterschap Vechtstromen pakt het vraagstuk serieus op en gaat vanaf 2018 meedraaien in landelijke pilots, waarin o.a. wordt gekeken hoe medicijnen het best verwijderd kunnen worden. Het zelf uitvoeren van pilots is voorzien in de periode 2021-2023.Het uitgangspunt van de Unie van Waterschappen is het voorzorgsprincipe: er mogen geen (te) hoge concentraties in het oppervlaktewater voorkomen (en al helemaal niet in het drinkwater).

Uit de discussie

Extra zuiveren van rioolwater om medicijnresten te verwijderen mag leiden tot stijging van de waterschapstarieven, want binnen bestaande budgetten redden de waterschappen het niet. Maar hoe nemen we de burgers hierin mee? Of is het een optie om een zuiveringsbijdrage per medicijn te gaan vragen (de vervuiler betaalt).