Wereldwaterdag - Workshop “Effecten van (dier)geneesmiddelen in het milieu”


“Het onderzoek richt zich nu met name op de aanwezigheid van geneesmiddelen in het milieu, maar wat zijn de effecten?” Joost Lahr, Wageningen University & Research

De belangrijkste route van de verspreiding van diergeneesmiddelen in het milieu is die via de mest. Recentelijk is er het nodige onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van deze middelen in het milieu, maar over de effecten is nog maar weinig bekend. Buitenlands onderzoek heeft echter al de nodige effecten van geneesmiddelen aangetoond. Joost Lahr pleit ervoor om bij het vraagstuk van diergeneesmiddelen gelijk breder te kijken: neem andere stoffen in mest mee (zoals desinfectiemiddelen en hormonen) en vergeet de effecten op het bodemsysteem niet. Ook het nemen van preventieve maatregelen in de veehouderij is nadere beschouwing waard.

“Ecologische effectmeting toont op verschillende locaties een effect aan” Arjen Verhoeff, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD)

WDOD kijkt op verschillende manieren naar het medicijnenvraagstuk. Daarbij wordt zowel ingezet op bronaanpak, als op het in kaart brengen van risico’s en het eventueel treffen van maatregelen bij de RWZI’s. Het waterschap doet o.a. onderzoek naar de ecologische effecten van milieuvreemde stoffen in het oppervlaktewater, waaronder gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten. Bij verschillende RWZI’s zijn toxische effecten waargenomen, ongeveer in vergelijkbare mate met de wat zwaarder belaste landbouwgebieden. Bij RWZI’s worden de effecten deels verklaard door medicijnen maar een belangrijk deel wordt verklaard door de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. Effecten van anti-biotica gebruikt in de landbouw zijn niet aangetoond.

Het waterschapsbestuur zal in 2019 een afweging maken over de vervolgaanpak van microverontreinigingen.

Uit de discussie

Omdenken2

“Er is genoeg onderzocht om eerste stappen te zetten. Zeker in de veehouderij zijn snel stappen te maken”.

“Urgentie wordt gevoeld. Accepteer het probleem en denk het om.  Vraag de sector om oplossingen”

“We staan aan de vooravond, we zijn er nog lang niet”