Terug naar de tekentafel


Schriftelijk verklaring namens het College van Gedeputeerde Staten

Tot voor kort zat de vergunningverlening in Nederland als gevolg van de uitspraak van de Raad van State volledig op slot. De twaalf provincies en het Rijk vinden dit een ongewenste situatie. Daarom zijn op dinsdag 8 oktober in alle provincies nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming.

Dit College heeft achteraf geconstateerd dat er licht zit tussen de vastgestelde beleidsregels en Rijksbeleid zoals verwoord in de Kamerbrief van de Minister. Dit doet geen recht aan ons uitgangspunt dat we als  één overheid willen werken. Daarnaast hebben we in ons collegeprogramma, voor wat betreft de landbouw, nadrukkelijk aangegeven dat we geen extra regels bovenop de landelijke regels leggen. Dat lijkt nu wel het geval.

We hebben vastgesteld dat ons voornemen om het besluit op te schorten tot er een beter plan ligt materieel hetzelfde is als intrekken van het besluit. Daarom hebben we besloten om de beleidsregels in te trekken om een goed klimaat te creëren voor het verdere overleg zodat we kunnen uitzoeken hoe we kunnen komen tot eenduidige beleidsregels.

We weten dat we voor een grote uitdaging staan met elkaar in dit land om het stikstofprobleem op te lossen. De huidige situatie is geen goed begin van het gezamenlijk oplossen van het stikstofprobleem.  Het college gaat zich de komende tijd  inzetten om te komen tot eenduidige en werkbare beleidsregels. We zullen de komende tijd in overleg treden met de betrokken partijen en vervolgens vanuit onze eigen rol en bevoegdheid een besluit nemen. Uitgangspunt moet zijn dat de belangen van boeren, bedrijfsleven en natuur in balans gediend worden.