Terinzagelegging ontwerp geactualiseerde Gastvrije natuur - Natuurvisie 2040


Op 24 augustus 2021 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe het ontwerp van de geactualiseerde Gastvrije natuur - Natuurvisie 2040 vastgesteld. De Natuurvisie biedt de kaders voor onze inzet en het beleid met betrekking tot natuur. Iedereen kan de stukken van 17 september 2021 tot en met 28 oktober 2021 inzien en in die periode een zienswijze indienen.

Actualisatie Gastvrije natuur - Natuurvisie 2040

Diverse actuele ontwikkelingen op natuurgebied, waaronder het Programma Natuur, stikstof, de landelijke Bossenstrategie en het Klimaatakkoord, zijn aanleiding geweest voor de actualisatie van deze Natuurvisie.

Op grond van de Wet natuurbescherming is de provincie Drenthe verplicht een Natuurvisie vast te stellen. De actualisatie is uitgevoerd binnen de kaders van het huidige beleid. Verder is er meer aandacht gekomen voor de wijze waarop het beleid wordt gerealiseerd en zijn achterhaalde teksten geactualiseerd. Voor drie onderwerpen is er een beleidswijziging: groot wild, ganzen en invasieve exoten en basiskwaliteit natuur. Deze beleidswijzigingen komen voort uit gewijzigd Europees en landelijk beleid, alsmede actuele ontwikkelingen die deze wijzigingen noodzakelijk maken.
In de Omgevingsvisie Drenthe 2018 is het begrip Basiskwaliteit Natuur benoemd. Wij gaan in samenwerking met gemeenten, waterschappen en andere partners vanaf de 2e helft van 2021 de Basiskwaliteit Natuur Drenthe uitwerken in lijn met het landelijk spoor. Hierbij spelen wij alvast in op aankomend landelijk beleid.

Eén beleid

De beleids(visie)teksten uit het Flora- en faunabeleidsplan zijn verwerkt in de geactualiseerde Natuurvisie, zodat er één beleidsdocument is voor natuur. De teksten die gaan over uitvoering in het Flora- en faunabeleidsplan worden opgenomen in een nog op te stellen Uitvoeringsplan flora en fauna, vast te stellen door Gedeputeerde Staten. Het Flora- en faunabeleidsplan wordt bij de definitieve vaststelling van de Gastvrije natuur - Natuurvisie 2040 door Provinciale Staten ingetrokken.

Terinzagelegging

Van 17 september 2021 tot en met 28 oktober 2021 ligt de ontwerp Gastvrije natuur - Natuurvisie 2040 (digitaal) ter inzage:

Vanwege de coronamaatregelen vragen we u om de stukken zoveel mogelijk digitaal te bekijken.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging heeft iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Dit kan op de volgende manieren:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, tel. 0592-36 55 55. Kijk op de pagina Bezwaar, beroep en zienswijzen voor meer uitleg over het indienen van een zienswijze.