Terinzagelegging ontwerp Drentse Bomen- en Bossenstrategie


Op 25 januari 2022 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe de ontwerp Drentse Bomen- en Bossenstrategie vastgesteld. In de ontwerp Drentse Bomen- en Bossenstrategie staan de ambities beschreven voor de Drentse bomen en bossen. Iedereen kan de stukken van 25 februari 2022 tot en met 7 april 2022 inzien en in die periode een zienswijze indienen.

Ontwerp Drentse Bomen- en Bossenstrategie

Deze strategie is een uitwerking van de landelijke bossenstrategie, waarin staat dat het bos in Nederland in 2030 met 10% moet zijn uitgebreid, wat neerkomt om ongeveer 37.000 ha.

Met deze strategie wil de provincie Drenthe dat de kwaliteit van de bestaande Drentse bossen verbetert én heeft zij de ambitie om het bos met 3.700 ha uit te breiden. Het streven is om ruim de helft, zo’n 2.000 ha te realiseren binnen de aangewezen natuurgebieden en natuurontwikkelingsgebieden; de andere 1.700 ha zal daarbuiten een plek krijgen. Deze extra inspanningen zijn nodig om de Drentse bomen en bossen goed door te geven aan volgende generaties.

Terinzagelegging

Van 25 februari 2022 tot en met 7 april 2022 ligt de ontwerp Drentse Bomen- en Bossenstrategie (digitaal) ter inzage:

Vanwege de coronamaatregelen vragen wij u om de stukken zoveel mogelijk digitaal te bekijken.

Zienswijzen

Gedurende de periode van terinzagelegging heeft iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • een schriftelijke zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen;
  • een schriftelijke zienswijze digitaal indienen via het digitale formulier. Dit formulier moet u met DigiD ondertekenen;
  • een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 0592-36 55 55.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 0592-36 55 55. Kijk op www.provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften  voor meer uitleg over het indienen van een zienswijze.