Bodemsanering; locatie Veemarktterrein te Assen, gemeente Assen

Publicatiedatum
13 september 2017
Type
bodembeschermingsvergunning
Locatie
postcode
Termijn
14 september 2017 - 26 oktober 2017

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 29 augustus 2017 een besluit hebben genomen dat er voor de locatie Veemarktterrein te Assen, gemeente Assen, sprake is van twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging, waarvoor spoedige sanering niet noodzakelijk is en van twee gevallen van niet-ernstige bodemverontreiniging. Verder stemmen zijn in met het deelsaneringsplan op hoofdzaken.

Gemeente Assen is van plan de bodem te saneren in het ader van de herontwikkeling van het zuidelijk deel van het Veemarktterrein.

De bodemsanering houdt in dat de grond wordt ontgraven voor zover noodzakelijk voor de hernrichtingswerkzaamheden. Voor het grondwater zijn geen maatregelen voorzien

Het doel van de bodemsanering is ter plaatse van de verontreinigde bodem de herinrichtingswerkzaamheden mogelijk te maken. Daarbij is rekening gehouden met het huidige en toekomstige gebruik als infrastructuur.

De bodemsanering start in september 2017 en zal tot eind 2017 duren.

Belanghebbenden hebben tot en met 26 oktober 2017 de gelegenheid om bezwaar in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen. Het saneringsplan ligt van 14 september tot en met 26 oktober 2017 ter inzage bij:

-      de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;

-      de gemeente Assen, Eenheid Klant (Noordersingel 33). Op verzoek kunnen stukken ook gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien. Wanneer men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt men verzocht daarvoor een afspraak te maken met de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 14 0592.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer C. Fossen van de RUD Drenthe via telefoonnummer: 0592-754568.

Kaart voor postcode: 9401AA -

Kaart voor postcode: 9401AA -