Vaststelling correctiefactor landinrichting Zuidwolde-Noord, blok West

Publicatiedatum
13 september 2017
Type
Termijn
20 september 2017 - 31 oktober 2017
Bijlagen

De Bestuurscommissie Zuidwolde heeft de definitieve kosten vastgesteld voor de gezamenlijke grondeigenaren binnen de landinrichting Zuidwolde, blok west. Deze definitieve kosten komen lager uit dan oorspronkelijk begroot en berekend. Dit houdt in dat de bijdrage van de gezamenlijke grondeigenaren ook lager uitvalt dan oorspronkelijk berekend bij de tervisielegging van de Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR). Alleen die grondeigenaren die kosten moeten betalen ontvangen hierover individueel bericht van het Kadaster.

Inzage

Voornoemd besluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunnen vanaf 20 september 2017 worden ingezien op de website van de provincie Drenthe (www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen).

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen genoemd besluit van 20 september 2017 tot en met 31 oktober 2017. Bezwaar kunt u schriftelijk indienen bij het College van Gedeputeerde Staten, Postbus 122, 9400 AC Assen. Hierbij zij opgemerkt dat deze bezwaren alleen gericht kunnen zijn tegen díe onderdelen van de kostenopgave die bij de definitieve vaststelling gewijzigd zijn ten opzichte van de voorlopige kostenopgave. Voor een nadere toelichting hierop kan contact worden opgenomen met Prolander, telefoon (0592) 365000 of het Kadaster, telefoon 088 1834151.

Kaart van de provincie Drenthe

Kaart van de provincie Drenthe