Wet Natuurbescherming - goedkeuringsbesluit beheerplan Wildsoorten

Publicatiedatum
11 augustus 2017
Type
natuurbeschermingsvergunning
Termijn
11 augustus 2017 - 21 september 2017
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van artikel 3.12 lid 7 van de Wet natuurbescherming hebben besloten het beheerplan Wildsoorten ingediend door de Faunabeheereenheid Drenthe goed te keuren.

U kunt het beheerplan vanaf 11 augustus 2017 tot en met 21 september 2017 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen

Tot en met 21 september 2017 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de beroepsprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften

Kaart van de provincie Drenthe

Kaart van de provincie Drenthe