Ter inzagelegging besluit Ontgrondingen; verleende vergunning

Publicatiedatum
9 augustus 2017
Type
ontgrondingenvergunning
Termijn
9 augustus 2017 - 19 september 2017

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van de Ontgrondingenwet aan J.K. Albers in Zandberg vergunning hebben verleend.

De vergunning heeft betrekking op het ontgronden van het terrein in de gemeente Borger-Odoorn, kadastraal bekend Odoorn, sectie M, nummer 2907, plaatselijk bekend Schaapsbergweg 56 in Zandberg voor het aanleggen van een blusvijver.

De vergunning en de bijbehorende stukken kunt u vanaf 9 augustus 2017 tot en met 19 september 2017 digitaal inzien op de website www.provincie.drenthe.nl/bekendmakingen.

Desgewenst kan ook mondeling toelichting op de stukken worden gekregen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 35 55 55.

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar http://www.provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.

Kaart van de provincie Drenthe

Kaart van de provincie Drenthe