Terinzagelegging besluit Flora- en Faunawet; verleende ontheffing

Publicatiedatum
15 juli 2017
Type
ontheffing flora en faunawet
Locatie
postcode
Termijn
15 juli 2017 - 25 augustus 2017
Bijlagen

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van artikel 3.10, lid 2 van de Wet natuurbescherming hebben besloten een ontheffing te verlenen aan:

De heer Baving voor het bestrijden van overzomerende grauwe ganzen ter voorkoming van schade aan grasland op percelen te Leutingewolde.

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 15 juli 2017 tot en met 25 augustus 2017 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen

Tot en met 25 augustus 2017 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie over de beroepsprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.

Kaart voor postcode: 9313TE -

Kaart voor postcode: 9313TE -