Bodemsanering Bolhuisgat II te Yde

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op grond van artikel 29 en 37 Wbb een beschikking opgesteld van de bodemverontreiniging op de locatie Bolhuisgat II te Yde, gemeente Tynaarlo.

Uit het nader onderzoek blijkt dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor geen spoedige sanering noodzakelijk is.

In het kader van de Wet bodembescherming, artikelen 29 en 37, hebben GS van Drenthe dat ook vastgesteld en in de ontwerpbeschikking vastgelegd. Wij passen hoofdstuk 3, titel 3.4, van de Algemene wet bestuursrecht toe. Omdat eerder niet de juiste termijn is toegepast wordt opnieuw een termijn gegeven voor het indienen van zienswijzen.

De rapporten en de ontwerpbeschikking liggen van 20 april 2017 tot en met 1 juni 2017 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;
  • de gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries, bij de informatiebalie op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur of volgens afspraak (telefoonnummer (0592) 26 66 62).

Belanghebbenden kunnen tijdens vorengenoemde periode hun zienswijze bij GS van Drenthe naar voren brengen over de rapporten en de ontwerpbeschikking. Dit kan schriftelijk of mondeling. Wie dit mondeling wenst te doen, dient hiervoor tevoren een afspraak te maken met de projectleider. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Wie geen zienswijze naar voren brengt kan later, als het definitieve besluit is genomen, niet meer een bezwaarschrift indienen tegen het besluit. Ook kan dan geen beroep ingesteld worden, tenzij er een niet verwijtbare reden kan worden aangevoerd voor het niet ingediend hebben van een zienswijze.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer R. van Lotringen, telefoonnummer (0592) 754546.

Kaart voor postcode: 9481AW - 1

Kaart voor postcode: 9481AW - 1