Drentse Anjer Prijs


Met de Drentse Anjer Prijs wil het Cultuurfonds zijn waardering uitspreken voor culturele organisatoren die een stimulerende bijdrage leveren c.q. een belangrijke impuls geven aan het culturele klimaat van Drenthe. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en bestaat uit een bedrag van € 5.000.

De prijs sluit aan op de al bestaande culturele prijzen in Drenthe: de Drentse Talentprijs Cultuur die jaarlijks door K&C wordt uitgereikt aan een talent of een getalenteerde groep en de Grote Culturele Prijs van Drenthe die als oeuvreprijs tweejaarlijks wordt uitgereikt door de provincie Drenthe.

Waar de bestaande prijzen zich vooral op personen richten, is de Drentse Anjer Prijs speciaal bedoeld voor groepen om het belang en de kracht van samenwerking in de culturele sector benadrukken.

Doelstelling

  • Het belonen en onderstrepen van uitzonderlijke prestaties, instellingen of groepen die een opvallende impuls geven aan het Drentse culturele klimaat.
  • Het in de schijnwerpers zetten van groepen of instellingen die zich in Drenthe bijzonder verdienstelijk maken op het gebied van kunst en cultuur.
  • Profilering en promotie van de doelen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe c.q. de deelname aan de jaarlijkse Anjeractie, mecenaat en andere wervingsacties.
  • De culturele sector inspireren tot méér en beter.

Criteria

De Drentse Anjer Prijs is bestemd voor een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat. Alle vormen van cultuur komen in aanmerking: muziek, dans, toneel, theater, mime, popmuziek, beeldende kunst, architectuur, erfgoed,  literatuur, film, nieuwe media.

  1. Er is een uitzonderlijke prestatie geleverd in het voorgaande seizoen (en), waarbij gelet wordt op kwaliteit en een breed bereik.
  2. De groep is gedreven om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van het culturele klimaat in Drenthe.
  3. De groep hoeft niet in Drenthe gevestigd te zijn, maar wel een duidelijke binding met of een belang voor Drenthe hebben of iets hebben gepresteerd in Drenthe.

Met betrekking tot het tweede criterium wordt aan drie door de jury gekozen genomineerden gevraagd om hun ambitie te omschrijven in max. 1000 woorden of te verbeelden in een filmpje. Hierin moet de instelling of groep aangeven hoe zij het prijzengeld van € 5.000,- zouden willen gaan inzetten om zich verder te ontwikkelen en/of om hun ambitie waar te maken (bijvoorbeeld een coaching van een bijzondere dirigent, een voorstelling op een bijzonder festival, de aanschaf van apparatuur of instrument, een CD-opname, uitgave van een boek, digitale registratie van een dansact etc).

De winnaar wordt geacht om zich een goede ambassadeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe te betonen.

Aanmelden

Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor de prijs. Uit hun statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn op het culturele werkterrein. Jaarlijks kunnen kandidaten aangemeld worden voor de prijs. Ieder die denkt aan de criteria te voldoen kan zichzelf of een ander aanmelden.

Aanmeldingen via het voordrachtformulier kunnen ingevuld verzonden worden aan drentseanjerprijs@cultuurfonds.nl.

Jury

Voor de beoordeling van de aanmeldingen stelt het Cultuurfonds een jury samen. De juryleden worden uit de verschillende werkvelden gekozen (theater/dans, (pop)muziek, literatuur, beeldende kunst en AV/film/foto/nieuwe media).De jury toetst alle aanmeldingen aan de criteria en stelt een top 3 samen.

De drie genomineerden ontvangen bericht van het Cultuufonds over de nominatie en het verzoek om hun ambitie  te omschrijven of te verbeelden. Uit dit schrijven/filmpje moet duidelijk worden voor welke ambitie de winnaar het prijzengeld zou willen inzetten. De jury komt daarna nogmaals bijeen om naar aanleiding van de ambitieplannen één winnaar te kiezen.

Neem voor vragen contact op met drentseanjerprijs@cultuurfonds.nl.


Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland.