Realisatie fase


De realisatie fase bestaat uit 4 stappen.

Stap 8 : Opdrachtverlening

  • Op basis van de geselecteerde offerte geeft u opdracht aan een bedrijf voor de aanleg (realisatie) van het bodemenergiesysteem.
  • Wanneer een aanbestedingsprocedure van toepassing is (meestal bij grote systemen), wordt de opdracht gegund op basis van de door u opgestelde selectiecriteria.
  • De bedrijven die bij de aanleg van het systeem zijn betrokken, dienen voor de uitvoering van hun werkzaamheden erkend te zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
  • Het boorbedrijf moet beschikken over een erkenning op grond van BRL SIKB 2100 (klik voor de lijst van voor BRL 2100 erkende bedrijven (klik van de lijst van BRL 2100 erkende bedrijven).
  • Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de aanleg van de bodemlussen (bij gesloten systemen) of de grondwaterbronnen (bij open systemen), het ondergrondse leidingwerk, de pompen voor het ondergrondse circuit en de meet- en regeltechniek daarvoor, moet beschikken over een erkenning op grond van BRL SIKB 11000 (klik voor de lijst van BRL 11000 erkende bedrijven).
  • Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de aanleg van het gebouwzijdige deel van het systeem en de meet- en regeltechniek daarvoor, moet beschikken over een erkenning op grond van BRL KvINL 6000-21 (klik voor de lijst van BRL 6000-21 erkende bedrijven).

Stap 9 : Melding doen van start uitvoering

  • Twee weken voordat het erkende boorbedrijf start met boorwerkzaamheden voor een open bodemenergiesysteem, moet u dit schriftelijk melden bij Provincie Drenthe. U kunt de melding start boorwerkzaamhedenvia deze website (laten) indienen.

Stap 10 : Aanleggen van het het bodemenergiesysteem

  • Het bodemenergiesysteem moet aangelegd worden door erkende bedrijven (zie stap 8) volgens de geldende regels en conform het definitieve ontwerp of bestek dat tijdens de voorbereidingsfase is opgesteld.

Stap 11 : Opleveren bodemenergiesysteem

  • Als alle benodigde onderdelen zijn geinstalleerd, kan het erkende bedrijf het bodemenergiesysteem testen volgens de richtlijnen in BRL SIKB 11000 en BRL KvINL 6000-21.
  • Als alles naar behoren en conform ontwerp functioneert, wordt het bodemenergiesysteem officieel opgeleverd.

De realisatiefase is afgerond. Na de realisatie volgt de Gebruiksfase.


Stappenplan bodemenergiesystemen