Gebruiksfase


Stappen tijdens het gebruik van WKO-systemen

Tijdens het gebruik van WKO-systemen, de gebruiksfase, zijn de volgende stappen aan de orde.

Stap 12 : Regeling en onderhoud

 • Om in de praktijk ook echt de opbrengsten te realiseren die zijn berekend bij het ontwerp van het systeem, is bij open bodemenergiesystemen deskundige aansturing nodig. Zeker in de eerste twee jaar is extra aandacht nodig voor het optimaal inregelen van (de bedrijfsstanden van) het systeem.
 • In de praktijk zien we dat veel WKO-systemen niet het beoogde rendement halen. Beheer, onderhoud en afstemming met het gebouwklimaatbeheerssysteem zijn van groot belang om het beoogde rendement en de verwachte kostenbesparing te realiseren.
 • Bij grotere systemen, met debieten van meer dan 10 m3/uur, is integratie van de gegevens van de warmtepomp en de bronpompen in het gebouwklimaatbeheersysteem een voorwaarde om maximaal rendement uit uw systeem te halen.
 • Het is belangrijk dat u als beheerder de bedrijven die de regeling en het onderhoud van het systeem voor u verzorgen goed kunt aansturen. Om hiervoor voldoende kennis van zaken te hebben, en ervaringen uit te wisselen met andere beheerders, kunt u lid worden van het Gebruikersplatform Bodemenergie.
 • Calamiteiten of ongewone voorvallen kunnen leiden tot schade aan de bodem en het grondwater. De vergunninghouder is verplicht om direct maatregelen te nemen om het probleem te verhelpen en eventuele schade aan bodem en grondwater ongedaan te maken. Tevens dient de vergunninghouder het voorval en de daarop genomen maatregelen direct aan Provincie Drenthe te melden. Dit kan via E-mail wko@drenthe.nl.

Stap 13 : Monitoring

 • Elk WKO-systeem heeft een monitoringsplicht die wordt vastgelegd in de watervergunning. De voorgeschreven monitoringsinspanning is afhankelijk van de grootte van het WKO-systeem en van de omstandigheden ter plaatse van het systeem.
 • De volgende aspecten worden bij alle systemen gemonitoord: de verpompte hoeveelheden grondwater, de temperaturen van het onttrokken en in de bodem teruggebrachte grondwater en de energiehoeveelheden die het WKO-systeem aan de bodem onttrekt en aan de bodem toevoegt.
 • Provincie Drenthe stuurt jaarlijks het meetformulier aan de vergunninghouders toe. U ontvangt daarbij als vergunninghouder een link naar de internetapplicatie 'Bodemenergie Online'. Daar kunt u, of uw adviseur, zelf de monitoringsgegevens invoeren.
 • De monitoringsgegevens van de energiehoeveelheden die het WKO-systeem aan de bodem onttrekt en aan de bodem toevoegt worden in de praktijk niet altijd eenduidig opgegeven. Voor aanwijzingen kunt u de toelichting op de rapportage van de energie-hoeveelheden gebruiken.

Stap 14 : Periodiek onderhoud van de bronnen

 • De bronnen van een WKO-systeem hebben periodiek onderhoud nodig. Daarbij worden de bronfilters onder hoge druk doorgespoten om de filters weer optimaal te openen.
 • Soms treedt zodanige filterverstopping op dat deze niet opgelost kan worden met het doorspuiten van het filter met water. In dat geval biedt reiniging van de filters met chemische stoffen een oplossing. Hiervoor dient de vergunninghouder vooraf toetstemming te krijgen van Provincie Drenthe.

Wijziging eigenaar WKO-systeem

Bij overdracht van het eigendom van een pand met een WKO-systeem gaat ook de watervergunning voor het WKO-systeem over naar de nieuwe eigenaar. Om dit te regelen dient u de gegevens van de nieuwe vergunninghouder binnen 4 weken aan provincie Drenthe te melden met behulp van het meldingsformulier rechtsopvolging (doc, 549 kB).

Indien u besluit om uw open bodemenergiesysteem buiten bedrijf te stellen, ga dan verder met de fase van buiten bedrijf stellen.


Stappenplan bodemenergiesystemen