Links bodemenergie

Provincie Drenthe

 • Geo-portaal van Drenthe Het geo-portaal bevat kaarten van de opbouw van de diepe ondergrond van Drenthe, en de geschiktheid van de ondergrond voor geothermie en temperatuuropslag.
 • Bodematlas van Drenthe De atlas bevat gegevens over de kenmerken van de Drentse bodem, over het gebruik ervan en tevens over de bodemaantasting en het bodembeheer.
 • RUD-Drenthe Informatie over meldingen en vergunningaanvragen voor gesloten bodemenergie-systemen.
 • Provincie Drenthe - energiebesparing Beleid en activiteiten van Provincie Drenthe in het kader van de  omslag naar een energieneutrale provincie in 2050.
 • Drentse Energie Organisatie Een onafhankelijke stichting die initiatieven ondersteunt die een bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in de provincie Drenthe.
 • DIT - Drenthe in Transitie DIT is het platform van- en voor iedereen die zich betrokken voelt bij de energietransitie in Drenthe: ondernemers, particulieren en overheden. DIT geeft duurzame koplopers en initiatieven uit de provincie een podium met als doel om van elkaar te leren,  elkaar te inspireren, en om samen energievraagstukken aan te pakken.
 • Drents Energieloket Het Drents Energieloket voorziet huiseigenaren van Drenthe van goed en onafhankelijk advies om energie te besparing en energie-opwekking in hun woning.

Landelijke informatiebronnen

 • WKO-Tool Nederland Informatie over ligging van bestaande bodemenergiesystemen, geschiktheid van de locatie voor bodemenergie, investeringskosten en terugverdientijden voor WKO-systemen en gesloten bodemenergiesystemen.
 • Gebruikersplatform Bodemenergie Het Gebruikersplatform Bodemenergie is opgericht door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om eindgebruikers van WKO-systemen te helpen bij het optimaliseren van het systeem door kennisdelen en kennisoverdracht.
 • Bodemplus Op deze website kunt u nagaan welke boorbedrijven gecertificeerd zijn op basis van BRL 2100 (mechanisch boren), BRL 6000-21 (ontwerp, realisatie en beheer van het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen) en BRL 11000 (ontwerp, realisatie en beheer van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen).
 • Dinoloket.nl DINOLoket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO).
 • SIKB SIKB is een netwerkorganisatie die alle spelers (bedrijfsleven en overheid) bij elkaar brengt om samen de kwaliteit van de uitvoering van archeologie en het (water-)bodembeheer te verbeteren. SIKB beheert de BRL 2100 en 11000.
 • Bodemsignaal Met behulp van het formulier Bodemsignaal kunt u een melding indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport wanneer u vermoedt dat een bedrijf zonder erkenning of niet volgens de BRL-en werkzaamheden voor bodemenergiesystemen uitvoert.
 • Allesoverbodemenergie.nl De website van Rijkswaterstaat Leefomgeving-Bodem met informatie over informatie over de verschillende energieopslagsystemen, de technische specificaties, de juridische aspecten en de beleidsontwikkeling rondom bodemenergie.
 • Waterwet De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.
 • Meer met bodemenergie Rapporten van een tweejarig onderzoeksprogramma dat in 2013 werd afgerond, gericht op het in kaart brengen van technische mogelijkheden, opbrengsten en effecten op de ondergrond van bodemenergiesystemen.
 • Technisch onderzoek Gesloten Bodemenergiesystemen Rapporten van onderzoek naar de werking en effecten van gesloten bodemenergiesystemen.
Laatst bijgewerkt op 8 juli 2016.