Formulieren


Voorbereidingsfase

WKO-systemen:

 • Voor de plaatsing dient u een vergunningaanvraag in te dienen via Omgevings Loket Online (OLO).
 • Bij de vergunningaanvraag voor WKO-systemen moet een effectenstudie worden bijgevoegd.
 • Voor WKO-systemen met een debiet tot 50 m3/uur kan worden volstaan met een verkorte effectenstudie. De criteria en handreiking voor de verkorte effectenstudie is beschreven in de actuele versie van de Handreiking provinciale besluiten bodemenergiesystemen (Besluitvormings Uitvoerings Methode Bodemenergie deel 1).

Gesloten bodemenergiesystemen:

 • Voor de plaatsing dient u een melding of vergunningaanvraag in te dienen.
  De melding of vergunningaanvraag kunt u indienen via Omgevings Loket Online (OLO) of de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) of bij de gemeente.
 • Voor informatie over de procedure en mogelijkheden voor gesloten systemen kunt u ook contact opnemen met de RUD-Drenthe.

Overige mogelijke aanvullende meldingen of vergunningen

Voor de volgende situaties/activiteiten geldt - in aanvulling op de vergunning voor het bodemenergiesysteem zelf - een vergunnings- of meldingsplicht:

 • Lozing van werkwater of spuiwater op het oppervlaktewater tijdens plaatsing of onderhoud van het systeem;
 • Lozing van werkwater of spuiwater op het riool tijdens plaatsing of onderhoud van het systeem;
 • Plaatsing van bronnen en/of leidingen op gemeentelijk grondgebied of rijksgrond;
 • Vergunning Spoorwegwet, indien de bronnen, leidingen of de effecten van het systeem zich binnen 11 meter afstand van een spoorbaan bevinden;
 • Beschikking Wet bodembescherming, als de grondwateronttrekking door het WKO-systeem doelbewust ingezet wordt om een aanwezige verontreiniging te saneren.

Is een van deze situaties/activiteiten aan de orde? Neem contact op met het bevoegde gezag of met Provincie Drenthe (E-mail: wko@drenthe.nl).

Realisatie WKO-systeem

Gebruiksfase WKO-systeem

Buiten gebruik stelling WKO-systeem