Duurzame en betaalbare energie uit Drentse bodem


Provincie Drenthe stimuleert en ondersteunt inwoners, bedrijven en organisaties in Drenthe met het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen. Bodemenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen vanuit de bebouwde omgeving.

Klimaatakkoord

Op 12 december 2015 werd het klimaatakkoord (bekend als het akkoord van Parijs) gepresenteerd, en ondertekend door 195 landen. In het akkoord is de bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk voor het eerst in een juridisch instrument vastgelegd. Bovendien is het streven vastgelegd om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 1,5 °C. Verder moet er nu snel een eind komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot.

Net als in de rest van Nederland is er ook in Drenthe weinig discussie meer over de noodzaak van de energietransitie: de omslag van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Werken aan de energietransitie helpt ons bouwen aan een duurzamere, maar ook een economisch stabielere samenleving. Drenthe wil in 2050 energieneutraal zijn.

Op de energie-pagina van de website van Provincie Drenthe vindt u de activiteiten die in Drenthe worden gestart om naar deze omslag toe te werken.

Energie besparen met bodemenergie

Bodemenergie is een bewezen techniek die steeds meer ingezet wordt om energie te besparen bij de verwarming en koeling van woningen, kantoren, bedrijfspanden en kassen. Met bodemenergiesystemen zorgen eigenaren voor minder gebruik van fossiele brandstoffen terwijl ze ook besparen op de kosten voor verwarmen en koelen. De systemen leveren jaarlijks een forse besparing op het gasverbruik op. Bij goed beheer zijn de investeringen voor de meest gangbare toepassingen binnen 10 tot 15 jaar terugverdiend. Daarna leveren bodemenergiesystemen, die wel 25 tot 50 jaar mee gaan, geld op.

Bodemenergiesystemen kunnen aangelegd worden bij nieuwbouw, maar ook bij renovatie van gebouwen. De investering voor de aanleg van een bodemenergiesystemen is hoger dan voor bijvoorbeeld een lucht-water-warmtepomp. Het voordeel van bodemenergiesystemen ten opzicht van lucht-water-warmtepompen is dat bodemenergiesystemen bij goed beheer ook in een strenge winters nog een goed energetisch rendement halen en dus optimaal bijdragen aan de energiebesparing. Bij lucht-water-warmtepompen is dit in strenge winters in mindere mate het geval.

Steeds meer duurzame energie uit Drentse bodem

In 2002 werd het eerste open bodemenergiesysteem in Drenthe geplaatst. Eind 2015 was dat aantal gegroeid tot 52 open systemen. De groei van de bruto-energielevering door de open bodemenergiesystemen in Drenthe ziet u in onderstaande figuur.

De besparing met deze systemen kwam in 2015 overeen met het jaarlijkse energieverbruik van bijna 250.000 huishoudens.

WKO trend dec 2015

Overweegt u een bodemenergiesysteem?

Met de informatiepagina's over bodemenergie op deze website helpt Provincie Drenthe u graag op weg met informatie over:

Ook vindt u hier een stappenplan voor de realisatie en het gebruik van bodemenergiesystemen.