Provinciale Omgevingsverordening Drenthe- definitief besluit


Publicatiedatum
5 oktober 2019
Type
overig

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij volgens artikel 6.15 en artikel 6.21 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe een ontheffing hebben verleend voor:

Sondeerwerkzaamheden binnen de verbodszone diepe boringen Assen- Oost, ter hoogte van de Kanaaldijk, plaatselijk bekend Deurzerdiep.

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken vanaf 5 oktober 2019 tot en met 16 november 2019 digitaal inzien op de website http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Dit besluit wordt voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Van 20 augustus 2019 tot en met 1 oktober 2019 heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Daarop zijn geen zienswijzen binnengekomen. Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken na publicatie van deze beschikking beroep indienen bij Rechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie over de beroepsprocedure zie http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.