Ontwerp Gebiedsvisie windenergie Drenthe vastgesteld

Vijf locaties voor windparken binnen het gebied van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Coevorden. De keuze voor de locaties in Emmen wordt later gemaakt in de Structuurvisie windenergie Emmen. Dat is de uitkomst van de ontwerp-gebiedsvisie Windenergie Drenthe, hét beoordelingskader van provincie en gemeenten voor initiatieven voor windparken. De gebiedsvisie is opgesteld door de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen en de provincie Drenthe, waarbij op een zorgvuldige manier is gekeken waar en onder welke voorwaarden windmolens geplaatst kunnen worden. Hiermee is gewaarborgd dat er voldoende locaties zijn om 280 MW aan windenergie in Drenthe te realiseren.

Locaties windparken

In de gemeente Aa en Hunze is de plek voor een windpark nabij Gasselterboerveen aangewezen. In de gemeente Borger-Odoorn zijn twee locaties aangewezen, ten zuiden van Nieuw-Buinen en ten zuidwesten van Tweede Exloërmond. De aangewezen locaties worden vastgelegd in de nog op te stellen gemeentelijke structuurvisies. Coevorden heeft al een windpark gerealiseerd op het Europark, waar ruimte is voor uitbreiding. Daarnaast is het gebied nabij Weijerswold in de Structuurvisie aangewezen als zoekgebied voor uitbreiding van windenergie. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraak tussen de provincies om in Drenthe 280 MW te realiseren.

Voorwaarden

Windparken hebben gevolgen voor de leefomgeving en het landschap. Bij de keuze van de locaties is rekening gehouden met de wettelijke eisen voor de bescherming van omwonenden en milieu tegen negatieve effecten van windturbines, zoals geluid, slagschaduw en veiligheid. De kenmerken van het landschap zijn leidend geweest bij de keuze voor de opstellingsvorm van de windmolens. Daarnaast geldt de voorwaarde dat initiatiefnemers de omwonenden van een windpark betrekken bij de ontwikkeling en realisatie van windparken en moeten zij hen de gelegenheid bieden financieel deel te nemen in de windparken. Ook leveren initiatiefnemers een financiële bijdrage voor gebiedsontwikkeling.

Gefaseerd

In 2013 leggen de vier gemeenten de locaties vast in hun structuurvisies. Begin 2014 zullen de partijen evalueren of hiermee de doelstelling van 280 MW wordt gehaald. Is dit niet het geval, dan wordt gezamenlijk besloten waar binnen de vier gemeenten extra windmolens komen. Vervolgens start de plaatsing van de windmolens en inrichting van de windmolenparken.

Informatieavonden

Om belangstellenden te informeren over de Gebiedsvisie windenergie Drenthe worden er tijdens de inspraakperiode informatieavonden in de vier gemeenten georganiseerd. In Borger en Odoorn vindt dit plaats op 15 januari 2013 in MFA 't Brughuus te Valthermond, in Aa en Hunze op 17 januari 2013 in Sporthal De Strohalm te Gasselternijveen  De gemeente Coevorden organiseert op 31 januari 2013 een informatieavond, de gemeente Emmen op

07 februari 2013.

Ter inzagelegging

Vanaf 19 december 2012 tot 12 februari 2013 ligt de ontwerp-Gebiedsvisie Windenergie Drenthe ter inzage bij de gemeenten en de provincie Drenthe. De inspraakperiode is in verband met de kerstvakantie twee weken verlengd. Belanghebbenden kunnen tot 12 februari 2013 een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 122, 9400 AC Assen

Laatst bijgewerkt op 19 december 2012.