Sobere toekomst voor natuur in Drenthe

Commissie Jansen ‘verdelen van pijn'

De Commissie Jansen heeft een pittig advies opgeleverd over de verdeling van geld en grond voor beheer en ontwikkeling van natuur en landschap. De Commissie bevestigt dat decentralisatie van natuur en landschap naar provincies een goede zaak is, maar constateert dat onder de provincies vooral pijn is te verdelen. Voor Drenthe, met 11,1% van het landelijk areaal aan natuur, is dit een bittere pil.

De Commissie Jansen is ingesteld als onderdeel van de afspraken uit het onderhandelingsakkoord Natuur. De Commissie heeft zich onder meer gebogen over de gevolgen van het plotseling stopzetten van de investeringen in het landelijk gebied door het Rijk, vanaf oktober 2010. Drenthe had veel werk in uitvoering, zoals de inrichting van de waterberging in de kop van Drenthe en van het Dwingelderveld, alsook diverse ruilverkavelingstrajecten; werken die een lange doorlooptijd kennen. Uit het voorliggende advies blijkt dat deze investeringen, circa 42 miljoen, nu maar deels gedekt worden. Voor verantwoordelijk gedeputeerde Munniksma is dit een bittere pil: "Ik betreur het dat de Commissie haar uitgangspunt dat harde juridische verplichtingen in ieder geval gefinancierd zullen worden, niet kan waarmaken. Provincies zijn hierdoor genoodzaakt om eigen geld in te zetten. We zullen in Drenthe met vernieuwende oplossingen moeten komen om de bestaande impasse rond de ontwikkeling van het platteland te doorbreken".

Munniksma meent dat het jaarlijkse bedrag voor beheer van natuurgebieden zoals in het advies is opgenomen, voor Drenthe aansluit bij de opgave die Drenthe heeft: "Het gaat hier om bijna 18 miljoen euro per jaar. Ook in de begroting is met deze uitkomst voor de komende jaren rekening gehouden". Naast het reguliere beheer van bos- en natuurgebieden, moet vanaf 2014 ook het onderhoud van de gronden van Staatsbosbeheer uit dit budget betaald worden. In Drenthe hebben we ongeveer 50.000 ha bos en natuur. Bovendien is voorzien dat een deel van de maatregelen om de ammoniakuitstoot te beperken uit deze 18 miljoen euro voldaan moet worden.

De rijkdom aan natuur in Drenthe brengt veel internationale doelstellingen met zich mee. Gelet op het advies van de Commissie is voor de ontwikkeling (verwerving en inrichting) van natuur en landschap zeer beperkt ruimte voor het halen van deze internationale doelstellingen. Munniksma ziet dan ook dat projecten rond water, natuur en het beperken van ammoniakuitstoot de komende jaren slechts mondjesmaat van de grond kunnen komen.

Op dit moment wordt gerekend aan de doorvertaling van het advies, zodat het op 14 november 2012 in Provinciale Staten bij de behandeling van de beëindiging van de bestuursovereenkomst met het Rijk over de investeringen in het landelijke gebied (ILG) betrokken kan worden.

In 2016 vindt een landelijke evaluatie plaats, waarbij onder meer wordt bekeken wat aanvullend nodig is voor de uitvoering van het onderhandelingsakkoord Natuur.

De Commissie Jansen heeft 2 oktober 2012 een zwaarwegend en bindend advies aan het Interprovinciaal Overleg (IPO) gegeven over de verdelingsvraagstukken. De commissie bestaat uit de heren prof. mr. P.C.E. van Wijmen, mr. G.J. Jansen (voorzitter), ing. A. Vermeer, prof. dr. ir. R. Rabbinge en prof. dr. S. Schaap.

Laatst bijgewerkt op 9 oktober 2012.