Subsidieverzoek voor het inzetten van natuur Anserveld en Ootmaanlanden als spons en badkuip

Natuurmonumenten heeft, met ondersteuning van de provincie Drenthe, waterschap Reest en Wieden en de gemeenten Westerveld en De Wolden, een aanvraag ingediend voor de klimaatbuffergelden van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Provincie en Natuurmonumenten zijn ook bereid middelen beschikbaar te stellen. Mocht de subsidie worden toegekend, zal het Dagelijks Bestuur van Reest en Wieden aan het Algemeen Bestuur voorstellen eveneens een krediet te verlenen voor de benodigde cofinanciering. Dat hebben partijen in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. De natuur van het Anserveld en de Ootmaanlanden in de omgeving van Ruinen en Uffelte kunnen dan worden ingericht als klimaatbuffer. Bij extreme neerslag kunnen beide gebieden water vasthouden, waardoor het omringende landbouwgebied en Meppel minder water krijgen te verwerken. In droge tijden zorgt de nieuwe inrichting ervoor, dat omliggende landbouw en natuur minder snel kampen met een te laag waterpeil. Door deze klimaatbuffers krijgen natuurlijke processen de ruimte.

Betrokken partijen en bewoners uit het gebied Uffelte-Ruinen zijn al langere tijd in gesprek over een integrale oplossing voor het vasthouden, opvangen en afvoeren van regenwater: het zogenoemde GUR-project, oftewel Gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen. Het besluit om subsidie aan te vragen om het Anserveld en de Ootmaanlanden in te richten als klimaatbuffers loopt daarop vooruit. Het project Klimaatbuffers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu biedt namelijk nu de kans om deze klimaatbuffers gefinancierd te krijgen en die kans willen de betrokken partijen niet aan het gebied en aan zichzelf voorbij laten gaan. Mocht het Rijk de subsidie niet toewijzen, dan wordt de aanleg van de klimaatbuffers in het Anserveld en de Ootmaanlanden opnieuw in het gebiedsproces besproken.

Met het project richt Natuurmonumenten het Anserveld, grenzend aan het Nationaal Park Dwingelderveld in als natuurgebied. Met deze inrichting wordt bij extreem natte omstandigheden schade aan de bestaande natuur rondom de Davidsplassen voorkomen. Door het aanleggen van een natuurlijke laagte en de begroeiing die ontstaat, werkt het gebied straks als een spons. Het Anserveld voert dan het regenwater vertraagd af, waardoor bij extreme neerslag het water niet direct via de lager gelegen sloten richting de Oude Vaart gaat. De kans op overstroming in lager gelegen delen neemt hierdoor af. Het Anserveld vormt straks een mooi geheel met de aangrenzende heide.

De Ootmaanlanden, een landschap van elzensingels, ligt ingesloten tussen het Holtingerveld en de Drentse Hoofdvaart. Het gebied is geschikt om regenwater lang vast te houden. Natuurmonumenten wil daartoe de sloten in de Ootmaanlanden dempen, om de oorspronkelijke bloemrijkdom terug te krijgen. Bovendien kan waterschap Reest en Wieden in het project een buis onder de Hoofdvaart aanleggen, die de naastliggende Oude Vaart verbindt met de Ootmaanlanden. Bij extreme neerslag kan het waterschap de buis openzetten en de Ootmaanlanden inzetten als waterberging. Daarvoor wordt langs het gebied een lage kade aangelegd. Het natuurgebied loopt dan als een badkuip vol met water, waardoor benedenstrooms gelegen landbouwgebieden en huizen minder snel wateroverlast krijgen. Met deze klimaatbuffer realiseert het waterschap ongeveer 25% van de wateropgave van het project Gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen.

De aanleg van beide klimaatbuffers is begroot op 3.3 miljoen euro. Daarvan neemt naar verwachting het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanuit het project Klimaatbuffers bijna een miljoen voor haar rekening. Voor het resterende deel zal een beroep worden gedaan op de budgetten van waterschap Reest en Wieden, Natuurmonumenten en de provincie Drenthe. De komende maanden vinden gesprekken plaats tussen betrokken partijen en de inwoners van het gebied Uffelte-Ruinen. Pas nadat afstemming is met de grondeigenaren en het project is uitgevoerd, wordt het waterpeil verhoogd en het regenwater vastgehouden.

Laatst bijgewerkt op 16 juli 2012.