Openbare bekendmaking in de procedure ter wijziging van de verordening inzake het ruimtelijke ordeningsprogramma van de deelstaat Nedersaksen; participatieprocedure


De deelstaat Nedersaksen werkt aan een procedure voor het wijzigen van het LROP, het ruimtelijke ordeningsprogramma van de deelstaat Nedersaksen (Landes-Raumordnungs- programm Niedersachsen) het plan ruimtelijke ordening (Raumordnungsplan) voor de gehele deelstaat Nedersaksen. Het op 21.1.2021 gepresenteerde ontwerp is herzien. De wijzigingen in vergelijking met het eerste ontwerp van het LROP betreffen de hoofdstukken 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.2.

Verder worden in bijlage 3 van de verordening LROP (LROP-VO) de regelingen voor afbeeldingen in de regionale programma’s ruimtelijke ordening aangepast (kaartsymbolen, Duits: Planzeichen).

In de LROP-veranderingsprocedure wordt conform § 8 van de Duitse Wet Ruimtelijke Ordening (Raumordnungsgesetz, afgekort ROG) een milieuanalyse uitgevoerd met ook een grensoverschrijdende milieuanalyse conform § 9 lid 4 ROG in combinatie met §§ 60 en 61 van de Duitse wet op de Milieu Effect Rapportage (MER, Duits: Umweltverträglichkeitsprüfung, afgekort UVPG). De naar verwachting aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn in een milieu- bericht onderzocht, beschreven en beoordeeld. Het milieubericht geeft deze vermoedelijke gevolgen voor het milieu na een algemeen inleidend hoofdstuk telkens per hoofdstuk weer ten aanzien van de afzonderlijke veranderingen van het LROP en evalueert die. Het milieubericht heeft verder een apart hoofdstuk over eventuele grensoverschrijdende gevolgen voor het milieu, informatie over de methodiek van de milieuanalyse en mogelijke bewakingsmaatregelen alsmede een algemeen begrijpelijke samenvatting.

In de motivatie LROP en met name het milieubericht is met name milieurelevante informatie te vinden over de volgende te beschermen thema’s:

 • Mensen, met inbegrip van de menselijke gezondheid,
 • Dieren, planten en de biologische diversiteit,
 • Oppervlak, bodem, water, lucht, klimaat, landschap,
 • Culturele en overige materiële goederen,
 • de wisselwerkingen tussen de al genoemde te beschermen goederen en de bijbehorende

Voor zover het aangepaste ontwerp tot verandering van het LROP nieuwe of veranderde vaststellingen bevat, die verbonden zijn met andere of nieuwe milieuaspecten, is het milieube- richt al naar gelang de behoefte aangepast. Er is hierbij rekening gehouden met verdere informatie ten aanzien van het milieubericht uit de eerste participatieprocedure.

Het publiek alsmede de in hun belangen betroffen openbare instanties in het Koninkrijk der Nederlanden wordt gelegenheid gegeven tot een visie op de ten aanzien van het ontwerpplan van december 2020 doorgevoerde wijzigingen (§ 9 alinea 3 ROG). In de tekst van het ontwerp van de verordening met inbegrip van bijlagen 2 en 4a (bijlagen 1 en 3 van de veranderingsverordening), de motivering van de verordening en het milieubericht zijn de veranderde onderdelen van het ontwerp in het rood geaccentueerd (nieuwe passages zijn onderstreept, weggevallen passages zijn dubbel doorgestreept). Bijlage 7 van de veranderingsverordening wordt vervangen door een nieuwe versie.

De volgende punten,

het herziene ontwerp van de verordening t.a.v. de wijzigingen van teksten en afbeeldingen van het LROP, bestaand uit

 • het ontwerp van de veranderingsverordening,
 • Bijlage 1 - 6,
 • Bijlage 7 (kaart op een schaal van 1 : 500 000 voor de afbeelding van de veranderingen van bijlage 2 van de LROP-VO),
 • Bijlage 8,
 • de bijbehorende motivatie (deel A tot en met I),
 • het milieubericht (motivatie deel J),
 • een informatieve leesversie van de veranderde tekstuele onderdelen van het LROP alsmede,
 • een vertaling van de algemeen begrijpelijke samenvatting van het milieubericht en afzonderlijke bestanddelen van de bovengenoemde stukken die betrekking hebben op mogelijke negatieve grensoverschrijdende milieueffecten op het Koninkrijk der Nederlanden en die in zoverre noodzakelijk zijn voor beter begrip,

in het openbaar ter inzage voor iedereen en op internet ter beschikking gesteld.

De hierboven genoemde stukken kunnen in de periode van 10.01.2022 tot 09.02.2022 in het kader van de op Internet gebaseerde participatieprocedure de hele dag op het webadres www.LROP-online.de en als gedrukt exemplaar tijdens de hieronder genoemde kantooruren bij de volgende instanties door iedereen worden ingezien:

 • Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1, NL-9405 BJ Assen maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur mogelijkheid tot inzage zoals hieronder vermeld of op afspraak, tel.: +31 592-365555
 • Provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, NL-9712 JN Groningen maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur mogelijkheid tot inzage zoals hieronder vermeld of op afspraak, tel.: +31 50-3164911
 • Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, NL-8012 EE Zwolle maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 17.00 uur mogelijkheid tot inzage zoals hieronder vermeld of op afspraak, tel.: +31 38-4998899

In verband met eventuele beperkingen van de toegankelijkheid van overheidsgebouwen door de COVID-19-pandemie verzoeken wij u telefonisch een afspraak te maken voor inzage van de stukken.

Zienswijzen over de genoemde wijzigingen van het ontwerp van de verordening met de bijlagen, de wijzigingen in de motivatie en de wijzigingen in het milieubericht kunnen vanaf het begin van de periode van inzage tot en met 09.03.2022 door iedereen worden ingediend, en wel:

 • schriftelijk: bij het desbetreffende ministerie van de deelstaat: Niedersächsisches Ministerium für Ernäh- rung, Landwirtschaft en Verbraucherschutz, Referat 303, Calenberger Str. 2, D-30169-Hannover

Na afloop van de hierboven aangegeven termijn voor de standpuntbepaling zijn alle standpunt- bepalingen over de stukken die niet berusten op bijzondere privaatrechtelijke titels uitgesloten. Ten aanzien van de ongewijzigde onderdelen van het ontwerpplan zijn verdere standpuntbe- palingen al met de afloop van de termijn voor standpuntbepalingen uit de eerste participatie- procedure op 19.3.2021 uitgesloten (§ 9 alinea 2 zin 4 ROG).

Informatie over de gegevensbescherming zijn te vinden op de internetsite van het participatieplatform www.LROP-online.de.

Voor zover er sprake is van een toelichtingsbijeenkomst met participatie van het publiek volgt daarover t.z.t. nog aparte informatie.

Verdere vragen over de procedure kunnen worden gericht aan het desbetreffende ministerie van de deelstaat: Niedersächsisches Ministerium voor Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Referat 303, Calenberger Str. 2, D-30169 Hannover, tel.: +49 (0) 511 120- 8633, e-mail: LROP-fortschreibung@ml.niedersachsen.de; daar is ook meer relevante informatie verkrijgbaar (§ 19 lid 1 nr. 3 UVPG).

De verandering van het ruimtelijke ordeningsprogramma van de deelstaat Nedersaksen wordt definitief door de rechtsverordening, die door de regering van de deelstaat Nedersaksen wordt besloten (§ 19 lid 1 nr. 4 UVPG).