GS-besluitenlijst 12 oktober 2021


Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de voortzetting van de samenwerking in het Drents Energie Loket

Het Drents Energieloket (DEL) blijft de komende vier jaren huiseigenaren voorzien van onafhankelijk en gratis advies op het gebied van energie. Het DEL heeft de samenwerkingsovereenkomst uit 2014 geactualiseerd en toekomstbestendig gemaakt in een Meerjarenperspectief (MJP) voor de periode 2022-2025. Dat gebeurde op verzoek van de 12 Drentse gemeenten en provincie Drenthe. Deze partijen werken samen in het Drents Energieloket.

Toezichtsbrief statushouders

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Drentse gemeenten een brief te sturen waarin wordt aangegeven dat het toezicht op de huisvesting van statushouders geïntensiveerd wordt. Gemeenten moeten eind 2021 hebben voldaan aan hun jaarlijkse taakstelling om statushouders te voorzien van een woning.

Afwijzen subsidieaanvraag Kerstshow 2021 door ‘Stichting Waar een Wil is’

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieaanvraag van ‘Stichting Waar een Wil is’ voor het uitvoeren van een Kerstshow afgewezen, omdat het niet binnen de kaders van de Sociale Agenda past. Projecten kunnen een bijdrage vanuit de Sociale Agenda ontvangen wanneer er sprake is van een regionaal (leer)effect en als een zogenaamd vliegwiel kan dienen, ook voor de periode na de looptijd van het project. De kerstshow is een eenmalig en lokaal project en voldoet daarom niet aan de voorwaarden.

Wijziging Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 en Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2022

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 op een aantal punten gewijzigd conform landelijke afspraken. Verder hebben Gedeputeerde Staten het Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2022 vastgesteld, zodat de uitvoering hiervan voor 2022 mogelijk is gemaakt.

Regionaal Waterprogramma Drenthe 2022-2027

Gedeputeerde Staten hebben het Regionaal Waterprogramma Drenthe 2022-2027 ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten. In het Regionaal Waterprogramma geeft de provincie op hoofdlijnen aan wat de provincie doet voor een klimaatbestendig watersysteem en een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Het Regionaal Waterprogramma is een zogenaamd verplicht programma onder de nieuwe Omgevingswet en hiermee voldoet de provincie aan Europese Richtlijnen zoals de Kaderrichtlijn Water.

Zie voor meer informatie het persbericht.

Amendement en moties Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Regio Drenthe

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de wijze waarop zij invulling geven aan de moties en het amendement die zijn ingediend tijdens de Statenvergadering op 2 juni 2021 over de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. De moties en het amendement zijn ook besproken en behandeld aan de Drentse Energie Tafel. Het Nationaal Programma RES wordt op de hoogte gesteld van de wijzigingen en de aangepaste RES 1.0.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Gebiedsfonds windenergie

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om in totaal maximaal € 5,6 miljoen beschikbaar te stellen voor de Gebiedsfondsen windenergie in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. Hiervan is € 2,1 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, specifiek voor het gebiedsfonds van het windpark Drentse Monden en Oostermoer in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Met het beschikbaar stellen van de middelen draagt de provincie bij aan een meer evenwichtige lasten- en lustenverdeling voor omwonenden van de windparken.

Beantwoording schriftelijke vragen PVV- en FvD-fractie over de verantwoordings- en informatieplicht vastgelegd in de Provinciewet

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen beantwoord van de fracties van PVV en FvD over de verantwoordings- en informatieplicht vastgelegd in de Provinciewet en de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 voor Windpark De Drentse Monden Oostermoer.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl