GS-besluitenlijst 7 september 2021


Subsidietoekenning aan PeerGrouP voor theatervoorstelling De Bom

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om een subsidiebedrag van € 25.000,-- toe te kennen aan theatergezelschap PeerGrouP voor de uitvoering van het theaterstuk De Bom over de voormalige opslag van kernwapens in Havelterberg.

Aanvullende subsidie Laaggeletterdheid University Maastricht

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 24.960,-- aan Maastricht University School of Business and Economics voor de afrondende fase van het onderzoek naar de aanpak van laaggeletterdheid in Drenthe. Vorig jaar is onderzocht wat het effect en het bereik van de aanpak met bijbehorende toolkit is. Nu kunnen organisaties zelf de aanpak toepassen. Het project draagt bij aan de ambities van de Sociale Agenda om armoede en laaggeletterdheid te verminderen.

Subsidieverzoek Artificial Intelligence (AI) Hub Noord-Nederland

Gedeputeerde Staten stellen € 30.000,-- beschikbaar aan de Artificial Intelligence (AI) Hub Noord-Nederland voor het ontwikkelen van AI gerelateerde projecten, onder meer op het gebied van agro en food. De AI Hub Noord-Nederland brengt bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties samen die zich bezighouden met kunstmatige intelligentie. Het doel is om bestaande samenwerkingsverbanden te verstevigen en verder uit te bouwen.

Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen – Assen

Gedeputeerde Staten nemen kennis van de Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen - Assen en benutten dit bij het opstellen van een verstedelijkingsakkoord met het Rijk over de regionale woningbouwopgave. Het college informeert Provinciale Staten hierover.

Subsidie uitrol Wandelknooppunten fase 4

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om eventuele wensen en bedenkingen voor het verlenen van € 195.000,-- aan het Recreatieschap Drenthe voor de verdere aanleg van wandelknooppunten in de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Midden-Drenthe. Ook in de gemeenten De Wolden, Westerveld zijn al wandelknooppunten aangelegd. Het doel is de realisatie van een provincie dekkend wandelnetwerk in Drenthe. Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-fractie over het recente handels- en vervoersverbod voor Aziatische duizendknoop

Gedeputeerde Staten hebben de vragen van de GroenLinks fractie betreffende Aziatische duizendknopen beantwoord. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de Partij voor de Dieren fractie over de tijdelijke maatregelen N34

Gedeputeerde Staten beantwoorden de vragen van Provinciale Staten over de tijdelijke maatregelen N34. De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Subsidiëring Meerjarenplan 2021-2023 Groepensector Drenthe van de Stichting SGD

Gedeputeerde Staten stellen €142.700,-- beschikbaar voor de uitvoering van het Meerjarenplan 2021-2023 voor de Groepensector in Drenthe. Hiermee hopen Gedeputeerde Staten de groepensector de helpende hand te bieden bij herstel tijdens en na de coronacrisis. Het meerjarenplan wordt uitgevoerd door Marketing Drenthe en alle bedrijven in Drenthe gericht op groepen via de Stichting Samenwerkende Groepsaccommodaties Nederland. Zie voor meer informatie het persbericht.

Ondertekenen Letter of Support voor projectvoorstel NO-GIZMOS in het kader van de RVO-subsidieregeling MOOI-SIGOHE

Gedeputeerde Staten hebben de Letter of Support ondertekend voor het projectvoorstel NO‑GIZMOS (NetOptimalisatie voor Grootschalige Inpassing Zon- en windstroom Middels Opslag en Software), dat een consortium van Enexis, CGI Nederland, Energiekansen, TU Eindhoven, iWell en de Hanzehogeschool Groningen indient bij RVO in het kader van de subsidieregeling MOOI-SIGOHE 2021. Het doel van het project is het ontwikkelen en valideren van een integrale oplossing, waarbij energieopslag in woningen met een softwaresysteem zodanig wordt aangestuurd dat de capaciteit en flexibiliteit van het elektriciteitsdistributienet worden vergroot. Om de werking in de praktijk te valideren, zal het dorp Ansen centraal staan als pilotlocatie in dit project. Het project draagt bij aan het mogelijk maken van de ambities van het dorp om verder te verduurzamen. Door ondertekening van de Letter of Support spreekt de provincie Drenthe zich uit voor de uitvoering van dit innovatieve project dat de problematiek rondom netcongestie aanpakt.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde van JA21 over de vondst van een synthetisch drugslab in Nieuw-Roden.

Gedeputeerden Staten van Drenthe hebben de statenvragen van de fractie van JA21 over de vondst van een synthetisch drugslab in Nieuw-Roden beantwoord.

De beantwoording is te vinden op www.drentsparlement.nl

Subsidieverlening aan boscamping Het Zwanemeer in het kader van het Recreatie Excellentie Programma van Vitale Vakantieparken Drenthe

Het college van Gedeputeerde Staten heeft vanuit het programmabudget Vitale Vakantieparken Drenthe (VVP) € 100.000,-- subsidie beschikbaar gesteld voor boscamping Het Zwanemeer in Gieten. Het Zwanemeer is het vierde park in Drenthe dat een subsidie krijgt vanuit VVP. De (nieuwe) eigenaren van de camping hebben een parkprojectplan geschreven waarin ze hun visie voor een echte boscamping uiteenzetten, met meer verhuurverblijven zoals een boomhuttendorp, robuuste blokhutten en boshutten. Met de uitvoering van het plan wordt het Drentse aanbod in de verblijfsrecreatie verrijkt.

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het REX-programma van VVP. Het REX-programma is bedoeld voor vakantieparken in Drenthe die de potentie en de ambitie hebben om tot de Nederlandse en/of Europese top in hun segment te behoren. Het doel van het REX-programma is een kwaliteitsimpuls te geven aan het aanbod in de verblijfsrecreatie in Drenthe en de kopgroep van excellente bedrijven in Drenthe te vergroten.

Adhesiebetuiging aanvragen Woningbouwimpuls

Gedeputeerde Staten ondersteunen de subsidieaanvragen van de gemeenten Assen en Meppel voor de landelijke Woningbouwimpuls van het Rijk. Met deze impuls kunnen ruim 2.000 woningen versneld worden gebouwd en verbetert de centrumfunctie van beide steden.