Met Drents proefproject duurzame bollenteelt in de praktijk ervaring opdoen


Hoe kun je kwalitatief goede bloembollen telen waarmee je de leefomgeving zo min mogelijk belast? Hoe ontwikkel je systemen waardoor bloembollen minder vatbaar zijn voor ziektes? En hoe kom je tot oplossingen voor knelpunten die omwonenden ervaren bij de teelt van bloembollen? Deze vragen worden de komende drie jaar in de gemeente Westerveld onderzocht in het Drentse proefproject duurzame bollenteelt. Onderzoekers, overheden en middelenleveranciers willen samen met telers en inwoners in de praktijk de nodige kennis en ervaringen opdoen. Dit moet niet alleen in Drenthe, maar in heel Nederland, leiden tot een meer duurzame en vitale bollenteelt met respect voor en door de leefomgeving.

In het landelijke Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 is Drenthe opgenomen als regionaal proefgebied. Inmiddels is onder regie van de provincie Drenthe het programmavoorstel opgesteld. De totale kosten zijn geraamd op € 1.200.000,--. Gedeputeerde Staten hebben besloten om  €100.000,-- subsidie beschikbaar te stellen. De andere deelnemende partijen dragen gezamenlijk €500.000,-- bij en het ministerie van LNV is een bijdrage van €600.000,-- gevraagd. Zodra het project start, worden inwoners betrokken.

Leefbaar platteland

Bij  een deel van de inwoners bestaat bezorgdheid over het effect van gewasbeschermingsmiddelen op met name de gezondheid van de mens, maar ook op de natuur en het (leef)milieu. In de gemeente Westerveld heeft dit de afgelopen jaren geleid tot spanningen en onbegrip tussen telers en inwoners. Wethouder De Haas: “Bij de uitvoering van het proefproject zijn samenwerking en dialoog met alle betrokkenen essentieel: telers, inwoners, aanwonenden van agrarische percelen, partijen in de keten en de verschillende overheden. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om het platteland leefbaar te houden en te zorgen voor een fijne leefomgeving met respect voor elkaar”. Gedeputeerde Henk Jumelet vult aan: “We beginnen in Westerveld natuurlijk niet op nul. Er vinden in Drenthe en Nederland allerlei initiatieven plaats om de bollenteelt te verduurzamen. Met deze pilot gaan we daarmee weer een stap verder in het onderzoeken naar wat helpt om die omslag naar meer duurzame teelt te bereiken. Dat kan zitten in het verfijnen van teelttechnieken en het toepassen van middelen die minder belastend zijn, maar ook oog hebben voor ieders belang voor een leefbaar platteland. Deze pilot biedt de kans om die weg samen te bewandelen.”

Kennis en ervaringen delen

Janny Peltjes van HLB research and consultancy in agriculture: “We gaan samen met alle betrokkenen de uitdaging aan om een belangrijke stap te zetten in verdere verduurzaming van de bollenteelt en gezonde leefomgeving. Vooral het woord samen en in nauwe betrokkenheid met de omgeving maakt deze pilot uniek. De komende drie jaar wordt heel veel onderzocht, kennis gedeeld en vooral ervaren wat werkt in de praktijk. Hierbij kun je denken aan verhogen van de bodemweerbaarheid, middelen die het milieu sparen, inzet van sterke soorten, monitoringsystemen, meer biodiversiteit en akkerrandenbeheer. Eén van de telers is Albert Joling. Hij vertelt: “We willen zeker mee doen aan het programma duurzame bollenteelt. Het is een hele mooie kans om te kijken hoe we de bollenteelt nog duurzamer kunnen maken zonder kwaliteitsverlies. Verschillende bollentelers hebben ideeën ingebracht en deze kunnen we allemaal gaan proberen. Hierbij moet je denken aan stroken tussen lelies voor een natuurlijke plaagbestrijding, nieuwe schonere gewasbeschermingsmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen die (nog) niet in de lelieteelt gebruikt mogen worden, maar wel minder milieubelastend zijn dan het bestaande assortiment.”

Ook de KAVB, de landelijke branchevereniging van de bloembollensector, werkt mee aan het Drentse proefproject. Zij is op meerdere plekken in Nederland met haar kwekers en telers bezig met onderzoeksprojecten om de bollenteelt verder te verduurzamen. Door het uitwisselen van de diverse resultaten levert dat een mooie bijdrage aan de gezamenlijke kennisontwikkeling.

Het pilotproject in de gemeente Westerveld is opgesteld door HLB research and consultancy in agriculture,  Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Gemeente Westerveld, provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Agrifirm, CAV Agrotheek en WPA Robertus en Alb.Groot.