Koersdocument Drentse aanpak stikstof: een nieuw puzzelstuk in de Nederlandse stikstof-puzzel


Het Rijk wil de stikstofneerslag terugdringen om op die manier de natuur te versterken en economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Rijk en provincies hebben in de afgelopen tijd hierin stappen gezet, landelijk is op 9 maart jl, de stikstofwet aangenomen. In Drenthe is de volgende stap het Koersdocument Drentse aanpak stikstof, welke op 21 april voorligt aan Provinciale Staten. Het Koersdocument vormt de basis voor de gebiedsgerichte plannen die worden opgesteld voor de 12 Drentse stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Het Koersdocument kent drie doelen: vermindering van de stikstofdepositie, versterking van natuur en het creëren van ontwikkelperspectief voor bedrijven en projecten. In het kort komt het koersdocument erop neer dat de provincie natuurherstel wil combineren met een aantrekkelijk ondernemersklimaat en een leefbaar platteland.

Drie stappen

Het Koersdocument beschrijft tot 2030 drie stappen: gebiedsverkenningen, agendavorming en uitvoering/bijsturing. Op dit moment wordt gewerkt aan de verkenningen, waarin de feitelijke situatie in de gebieden samen met de partners in dat gebied wordt vastgesteld. Er wordt in beeld gebracht welke afspraken al zijn gemaakt, wat de staat van de natuur is, waar stikstof vandaan komt, wat de invloed vanuit de directe omgeving is, welke herstelmaatregelen zijn uitgevoerd en welke stappen er nog gezet moeten worden.

Inzet alle partijen

De opgave is groot en ingewikkeld. Voor een effectieve en breed gedragen aanpak is samenwerking met vele partners noodzakelijk, zo zijn er al goede ervaringen op gedaan met de Bestuurlijke tafel stikstof Drenthe. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het gaat om het maken van slimme, duurzame keuzes die enerzijds leiden tot natuurherstel en die anderzijds een aantrekkelijk ondernemersklimaat waarborgen en de leefbaarheid van het landelijk gebied op peil houden. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak. Want samen zijn we verantwoordelijk voor de omgeving waar we allemaal prettig in wonen en werken. Mooi voor elkaar, in de wetenschap dat niet alles overal kan”.

De Bestuurlijke tafel stikstof Drenthe kent de volgende deelnemers: NMF Drenthe, Natuurmonumenten, VNO/NCW, Stichting Het Drentse Landschap, Drents Particulier Grondbezit (DPG), Landbouwcollectief (LTO Noord, DAJK, Farmers Defence Force), Staatsbosbeheer, Bouwend Nederland en MKB-Noord.