GS-besluitenlijst 20 oktober 2020


Wijzigen van de Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de aanvraagtermijn van de Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting te verlengen van 1 september 2020 tot 1 december 2020. Dit stelt gemeenten die nog geen aanvraag ingediend hebben in de gelegenheid om dat dit jaar alsnog te doen. Met de Impuls Volkshuisvesting wil de provincie Drenthe geld beschikbaar stellen aan gemeenten om huisvestingsopgaven in de bestaande woningvoorraad te helpen oplossen. Het gaat hierbij om maatwerk per gemeente en een breed palet van mogelijke toepassingen, waarbij de provinciale bijdrage een steuntje in de rug kan zijn.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer Emmen

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de gebiedsgerichte aanpak van het grondwaterbeheer in Emmen. De uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de gemeente Emmen. Naast de provincie Drenthe en de gemeente Emmen participeren ook de WMD, waterschap Vechtstromen en Emmtec Services binnen de gebiedsgerichte aanpak. De gebiedsgerichte aanpak draagt onder andere bij aan een betere bescherming van de drinkwaterwinning Noordbargeres.

Ontwerp-Luchthavenregeling Kanaal B NZ 77 te Emmer-Compascuum, gemeente Emmen

Gedeputeerde Staten leggen het ontwerp van de Luchthavenregeling Kanaal B NZ 77 te Emmer-Compascuum ter inzage. Voor de realisatie van het windmolenpark Pottendijk is het nodig om de landingsstrip van de luchthaven te verleggen. Daarnaast wordt het aantal vliegbewegingen verhoogd voor de organisatie van een jaarlijkse Fly-Inn en de incidentele ontvangst van genodigde derden op de luchthaven. Binnen zes weken kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, schriftelijk via postbus 122, 9400 AC Assen, onder vermelding van het kenmerk 2019002683. Mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zal een definitief besluit worden genomen.

Beantwoording schriftelijke vragen FvD-fractie over een uitspraak van het Europese Hof inzake wind- en zonneparken

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen beantwoord van de FvD-fractie over een uitspraak van het Europese Hof inzake wind- en zonneparken. De antwoorden zijn te vinden op www.drentsparlement.nl

Subsidieverstrekking Uitvoeringsregeling DAW ten behoeve van het project Uitvoering DAW-maatregelen in werkgebied waterschap Drents Overijsselse Delta

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om samen met het waterschap Drents Overijsselse Delta in totaal € 1.858.310,-- subsidie aan Agrarische Natuur Drenthe (AND) beschikbaar te stellen voor het project “Uitvoering Watermaatregelen door Agrarische Natuur Drenthe”.

Het project is gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van kennis en bewustwording op gebied van agrarisch bodem- en waterbeheer. Zo kunnen er bufferstroken worden aangelegd en beheerd langs de waterkant. Deze stroken zijn spuitvrije zones, daarmee wordt minder emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen beoogd,

AND neemt hiermee voor het eerst als subsidieaanvrager deel aan DAW-projecten. AND en LTO voeren samen dit project uit.

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 op een aantal punten gewijzigd conform landelijke afspraken. Verder heeft het college het Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2021 vastgesteld, zodat de uitvoering hiervan voor 2021 mogelijk is gemaakt.

Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie OGB van 24 juni 2020 over onderbouwing investeringen beschoeiing langs Drentse vaarwegen

Op verzoek van Provinciale Staten geven Gedeputeerde Staten een nadere onderbouwing en een gedetailleerd overzicht gegeven van de investeringen in beschoeiingen langs Drentse vaarwegen.

Spoorverbinding Emmen-Rheine

Gedeputeerde Staten hebben de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat per brief uitgenodigd in gesprek te gaan over rijkssteun voor realisatie van de reizigersspoorverbinding Emmen-Rheine voor het tracé tussen Coevorden en Duitsland.

Beslissing op de bezwaarschriften van MOB tegen de afwijzing van de handhavingsverzoeken tegen een aantal gerealiseerde biomassacentrales

MOB heeft Gedeputeerde Staten verzocht om handhavend op te treden tegen de bedrijfshandelingen met betrekking tot de biomassa-installatie van een aantal bedrijven in de provincie Drenthe. Gedeputeerde Staten besluiten nu om een zestal bezwaarschriften van MOB ongegrond te verklaren en voor de bedrijven die in het verleden een PAS-melding hebben ingediend of onder de drempelwaarde van 0,05 mol vielen alsnog af te zien van handhavend optreden. Voor de bedrijven waarvan op dit moment nog sprake is van een overtreding wordt een voornemen tot last onder dwangsom opgelegd. Deze bedrijven krijgen daarmee 5 maanden de tijd om de overtreding te legaliseren.

Uitvoeringsprogramma grondwaterbescherming Drenthe 2020-2025

Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsprogramma grondwaterbescherming 2020-2025 vastgesteld. In 2018 zijn de bijbehorende gebiedsdossiers van de grondwaterwinning geactualiseerd. Op basis van de restopgaven uit deze gebiedsdossiers zijn maatregelen geformuleerd die zijn gericht op preventie en risicobeheersing. De uitvoering van de maatregelen is vastgelegd in de Intentieverklaring ‘Naar een duurzame drinkwatervoorziening in Drenthe’. Deze Intentieverklaring zal in de aanloop naar de 'Week van Ons Water’ (10-25 oktober 2020) worden ondertekend door de drie in Drenthe werkzame waterbedrijven, de vier waterschappen, de twaalf Drentse gemeenten, de landbouwsector (LTO-N, DAJK, Cumela) en de provincie Drenthe. Zie voor meer informatie het persbericht.

Verkoop en overdracht aandelen Indonesische Vennootschappen

Gedeputeerde Staten hebben gedeputeerde Cees Bijl aangewezen om het aandeelhoudersbesluit van de WMD over de verkoop van drie Indonesische vennootschappen te ondertekenen.