GS-besluitenlijst 8 september 2020


Subsidie GOA Publiek voor opleidingskosten BBL-deelnemers

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie te verlenen aan GOA Publiek ter dekking van de opleidingskosten van deelnemers die bij organisaties uit de (semi) publieke sector in Drenthe een BBL traject volgen.

Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks en PvdA over de veranderingen grondgebruik in het stroomgebied van de Drentsche Aa

Gedeputeerde Staten hebben de Statenvragen van de GroenLinks- en PvdA-fracties over de veranderingen grondgebruik in het stroomgebied van de Drentsche Aa beantwoord. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over Netwerkcapaciteit creëren door dimmen grootschalige opwekking energie

Gedeputeerde Staten hebben de Statenvragen van de PvdA-fractie over netcapaciteitsproblemen bij particulieren beantwoord. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Expeditie Energieneutraal Wonen 2020-2023

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om de Expeditie naar Energieneutraal Wonen voort te zetten en tot en met 2023 een bedrag van € 4.000.000,-- te investeren. De nadruk in deze periode ligt op het stimuleren en ontwikkelen van lokale initiatieven. Zo komt er bijvoorbeeld een subsidieregeling voor collectieve energie-initiatieven en zetten we in op meer lokale energiecoöperaties. Zie voor meer informatie het persbericht.

Subsidieverlening Deltafonds voor Ootmaanlanden, Koningsschut en Verlengde Middenraai

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om € 760.000,-- subsidie te verlenen aan de Stichting Natuurmonumenten voor de projecten Ootmaanlanden, Koningsschut en Verlengde Middenraai. In de Ootmaanlanden wordt onder andere gezorgd voor het vasthouden van water. In Koningsschut wordt ongeveer 10 ha berging mogelijk gemaakt. Hier kan het water direct vanuit de Oude Vaart instromen. In de Verlengde Middenraai wordt voorkomen dat het gebied verder verdroogt door een hydrologische buffer aan te leggen. Alle aanpassingen dragen bij aan een verbetering van de biodiversiteit. In deze projecten werkt de provincie samen met Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Waterschap Drents Overijsselse Delta. De middelen voor deze subsidie zijn afkomstig uit het Deltafonds en zijn op basis van een bestuurlijke afspraak tussen Rijk en regio beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn geoormerkt en kunnen niet aan andere doelen besteed worden.

Incidentele subsidies sociale instellingen

Gedeputeerde Staten hebben besloten de sociale instellingen in Drenthe extra middelen toe te kennen voor de uitvoering van taken om de ambities in de Sociale Agenda op alle thema’s te ondersteunen. Daartoe is in 2020 € 400.000,-- beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn eveneens bedoeld ter dekking van de extra inzet van de desbetreffende instellingen in het licht van de coronacrisis. Deze inzet is erop gericht om de effecten van de crisis op de Drentse bevolking te verzachten.

Investeringsagenda PLUS 2020-2023

Gedeputeerde Staten hebben de Investeringsagenda PLUS 2020-2023 vastgesteld en deze aan Provinciale Staten ter vaststelling aangeboden. De investeringsagenda, die voor de uitbraak van het coronavirus was gemaakt, is nader tegen het licht gehouden. Voor het overgrote deel stelt het college aan Provinciale Staten voor de Investeringsagenda intact te houden. Wel is gekeken naar waar de provincie het verschil kan maken en waar de komende tijd meer aandacht voor moet komen. Daarom is het voorstel om extra te investeren op fietsen, het versterken van Drentse steden met een grote regiofunctie, wonen en recreatie & toerisme. Zie voor meer informatie het persbericht.

Beantwoording brief van LTO over coronacrisis

Gedeputeerde Staten hebben de brief van LTO over psychosociale ondersteuning in crisismanagement in de land- en tuinbouw beantwoord.

Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in procedure St. Primenius

Naar aanleiding van een geschil tussen bijzondere schoolbesturen en het gemeentebestuur van Borger-Odoorn over de bekostiging van het openbaar onderwijs (de zgn. "overschrijdingsregeling") hebben Gedeputeerde Staten op grond van de Wet op het primair onderwijs in 2016 op verzoek besluiten genomen in enkele administratief-beroepzaken. Hiertegen is door de Stichting Primenius beroep ingesteld bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitspraken leiden tot een door Gedeputeerde Staten nieuw genomen besluit in administratief beroep.

Bestelling van tien waterstofbussen en groene waterstof voor Emmen door OV-bureau bij Qbuzz

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het voornemen van het OV-bureau en Qbuzz om tien waterstofbussen aan te schaffen voor de inzet in en rondom Emmen. Zie voor meer informatie het persbericht.