GS-besluitenlijst 18 augustus 2020


Beantwoording schriftelijke vragen PvdD-fractie over branden in Wijster

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de PvdD-fractie beantwoord over branden in de afgelopen drie jaar bij bedrijven op het Energie Transitie Park te Wijster. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Vaststellen Cultuurnota 2021-2024 'Cultuur om te delen'

De ontwerp-Cultuurnota 2021-2024 'Cultuur om te delen' is door Gedeputeerde Staten vastgesteld. In september 2020 wordt aan Provinciale Staten gevraagd het cultuurbeleid voor de periode 2021-2024 vast te stellen. Voor meer informatie: Cultuur om te delen

Wob-verzoek Werkgroep bezorgde boeren Geelbroek

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten documenten inzake de indiener, Werkgroep bezorgde boeren Geelbroek, openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/