GS-besluitenlijst 30 juni


Overcommittering POP3

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat RVO.nl een schriftelijke bevestiging ontvangt dat provincie garant staat voor de overcommitering POP3 subsidie.

Subsidie BOKD voor monitoring en onderzoek functieverbreding dorpshuizen

Gedeputeerde Staten stellen een subsidie van €25.272,- beschikbaar aan de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) in Drenthe voor onderzoek en monitoring van het experiment functieverbreding van dorpshuizen. Doel is om de effecten van en het proces rondom de functieverbreding in kaart te brengen en een lerend netwerk te creëren van dorpshuizen. Ongeveer 20 Drentse dorpshuizen starten deze zomer met de uitvoering van hun plannen binnen de thema’s formele en informele zorg, sport en bewegen, kunst en cultuur en “beter benutten”, in navolging van de motie functieverbreding dorpshuizen die in 2018 door het Drents Parlement is aangenomen. Naar verwachting is het onderzoek in 2022 afgerond.

Verlenging Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe te verlengen tot 1 januari 2021. De huidige regeling liep tot 1 juli 2020, maar wordt in het najaar vervangen door de Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe 2.0.  Door nu te verlengen, kunnen eigenaren van asbestdaken in afwachting van de nieuwe regeling ook na 1 juli een aanvraag indienen.

Subsidiëring Netwerk Dementie Drenthe

Gedeputeerde Staten stellen een subsidie van €18.000,-- beschikbaar aan de stichting Netwerk Dementie Drenthe. De stichting bestaat sinds 2006 en heeft zich ontwikkeld tot een goed functionerend netwerk binnen de dementiezorg in Drenthe. Het is een van de initiatiefnemers van het convenant ‘Dementie Vriendelijk Drenthe’. Hierin is de provincie partner, net zoals de twaalf Drentse gemeenten, Alzheimer Drenthe en Zilveren Kruis. Voor zowel haar reguliere werkzaamheden als haar inzet binnen Dementie Vriendelijk Drenthe ontvangt het Netwerk deze bijdrage.

Wijziging Openstellingsbesluit Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2020 (SKNL)

Gedeputeerde Staten hebben besloten het Openstellingsbesluit Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) 2020 met terugwerkende kracht te wijzigen. Hierdoor kunnen de ingediende aanvragen worden gehonoreerd.

Verlenging bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid

De bijzondere leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt met vijf jaar verlengd. De drie noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe ondersteunen dit. Bijzonder hoogleraar Bettina Bock zal zich ook de komende vijf jaar bezighouden met wetenschappelijk onderzoek naar de leefbaarheid en de factoren die leefbaarheid in krimpgebieden bepalen. De komende periode ligt de focus vooral op de toename van verschillen afhankelijk van de plek waar je woont (de zogenaamde ruimtelijke ongelijkheid), brede welvaart & levensgeluk en zorginnovatie & toekomstkracht. De leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid is in 2015 opgezet als samenwerking tussen de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. (Zie voor meer informatie het persbericht Noord-Nederland blijft investeren in wetenschappelijke kennis over de gevolgen van krimp)

Jonge ondernemersprijs 2020

Provincie Drenthe ondersteunt de Jonge Ondernemersprijs (JOP) met een financiële bijdrage van € 5.000,- omdat de doelstellingen van het event passen bij de doelstellingen van het programma Ik Ben Drents Ondernemer en het bijdraagt aan het vergroten van een innovatief ondernemersklimaat en kennisuitwisseling tussen mkb-ondernemers.

Projecten ‘Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021’

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het indienen van zes provinciale projecten voor de rijksregeling Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021.

Start Recreatie Excellentie Programma binnen programma Vitale Vakantieparken Drenthe

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het Recreatie Excellentieprogramma, onderdeel van de Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe. Met dit programma willen provincie, gemeenten, Recreatieschap en RECRON innovatie en eigentijdse product- en concept-ontwikkeling stimuleren, zodat er in Drenthe een grotere   kopgroep van excellente vakantieparken ontstaat. (Zie voor informatie het persbericht Recreatie Excellentie Programma (REX) vanaf 1 juli 2020 van start)

Verdichting seismisch meetnet Zuidwest-Drenthe

Gedeputeerde Staten sturen Provinciale Staten informatie over het verbeteren van het meetnet van het KNMI voor het meten van aardbevingen. Dit gebeurt door het plaatsen van extra seismische meetapparatuur in Zuidwest-Drenthe door Vermilion Energy Netherlands B.V.

Rapport: Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2020 (NOA)

Het rapport ‘Ontwikkelingen en prognoses op de Noordelijke Arbeidsmarkt 2014-2020 (NOA)’ is door het college van Gedeputeerde Staten ter informatie doorgestuurd aan Provinciale Staten. De publicatie betreft een verkenning naar de ontwikkelingen op de noordelijke arbeidsmarkt en werd uitgevoerd door onderzoeksbureau E’til in opdracht van de drie noordelijke provincies, de centrumgemeenten Emmen, Leeuwarden, Groningen en het UWV.

Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Nedmag

Gedeputeerde Staten sturen hun zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit voor het winningsplan van Nedmag aan de minister van Economische Zaken en Klimaat op. Het advies betreft het verduidelijken van voorschriften en het betrekken van de omgeving door het uitvoeren van een gebiedsproces onder regie van het Rijk.

Zienswijze Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 en PlanMER

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de provinciale zienswijze als reactie op de Ontwerp-Luchtvaartnota.

In de zienswijze wordt duidelijkheid gevraagd over de samenhang met de luchtruimherziening en over de positie van Groningen Airport Eelde in het landelijke netwerk van regionale vliegvelden. Omdat de nota alleen globaal richting geeft aan toekomstige besluitvorming, vraagt het college betrokken te worden bij de nog nader uit te werken beleidskaders.

Jaarverslag Besluit Risico’s en Zware Ongevallen (BRZO) 2019

Gedeputeerde Staten sturen de jaarrapportage over 2019 van BRZO Noord aan Provinciale Staten.

Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over Loketfunctie ETP-terrein

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de PvdA-fractie beantwoord over een loketfunctie voor het ETP-terrein. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Beantwoording schriftelijke vragen van de CDA-fractie over de N34

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de fractie van de CDA-fractie beantwoord over verkeersveiligheid op de N34. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Beantwoording schriftelijke vragen CU-fractie over onderzoek mensensmokkel op vliegveld GAE

Gedeputeerde Staten hebben schriftelijke vragen van de CU-fractie beantwoord over bericht onderzoek naar mensensmokkel op vliegveld Groningen Airport Eelde. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Verzoek Toiletalliantie tot het plaatsen van mobiele toiletunits

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij het verzoek van de Toiletalliantie voor het plaatsen van mobiele toiletunits voor (fiets)toeristen afwijzen. Inmiddels zijn de beperkende maatregelen als gevolg van COVID-19 voor een groot deel opgeheven. Daarmee zijn weer voldoende reguliere mogelijkheden voor het gebruik van sanitair in de buurt van fietsknooppunten.

Wob-verzoek inzake opheffen door de Staat van hypotheek op GAE-gronden

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten de overeenkomst inzake het opheffen door de Staat van de hypotheek op de GAE-gronden openbaar te maken. De gepubliceerde documenten zijn te vinden op: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/wet-regelgeving/wet-openbaarheid/wob-verzoeken/