GS-besluitenlijst 19 mei 2020


Procedure Programma van Eisen Boekjaarinstellingen 2021

In verband met de bijzondere omstandigheden rondom de corona-crisis wordt dit jaar de indieningsdatum voor de instellingen die jaarlijks subsidie ontvangen verplaatst van 1 september naar 1 november. Hiermee krijgen de instellingen meer tijd, zodat beter ingespeeld kan worden op eventuele gevolgen van de corona-crisis bij de subsidieverlening van 2021.

Voordracht voorzitter voor waterschap Drents Overijsselse Delta

Gedeputeerde Staten ondersteunen de voordracht voor de benoeming van de heer Schoonman tot voorzitter van het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Subsidiëring ondersteuningsprogramma's talenten Topsport Noord

Gedeputeerde Staten hebben besloten om subsidie te verlenen aan Topsport Noord voor de organisatie van activiteitenprogramma’s voor talentvolle sporters. Topsport Noord ontvangt hiervoor € 70.000,--

Onherroepelijk verklaren Ruilplan Nieuw Schoonebeek

Gedeputeerde Staten hebben het ruilplan Nieuw-Schoonebeek onherroepelijk verklaard. Met dit ruilplan wordt een impuls gegeven aan de landbouwkundige ontwikkelingen in het gebied en is onder meer de ondergrond voor de bufferzone Zuid van het Bargerveen vrijgemaakt.

Landelijk Convenant Sociale Veiligheid in het OV 2020-2025

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het ondertekenen van het landelijke Convenant Sociale Veiligheid ter bevordering van samenwerking, kennisuitwisseling, informatiedeling en innovatie omtrent sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

Subsidiëring Drents Energieloket 2020

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 125.000,-- subsidie toe te kennen aan het Drents Energieloket. Met deze subsidie kan het loket haar activiteiten continueren en verder professionaliseren. Het Energieloket speelt in Drenthe een belangrijke rol binnen de Expeditie energieneutraal wonen. Inwoners van Drenthe kunnen bij het loket terecht voor vragen over het energiezuiniger maken van hun woning. Met name de particuliere woningeigenaren zijn een belangrijke doelgroep.

Uitvoering maatregelen Plan van Aanpak Akker- en weidevogels in Drenthe in 2020

Gedeputeerde Staten verlenen subsidie aan Landschapsbeheer Drenthe (LBD) voor de uitvoering van een aantal maatregelen voor Akker- en weidevogels in Drenthe. In de jaren 2017-2019 hebben Provinciale Staten uitvoering gegeven aan de motie M 2016-7 Programma behoud Weide- en akkervogels in Drenthe, door het Plan van Aanpak Akker- en weidevogels in Drenthe vast te stellen. Dit Plan van Aanpak is opgesteld om de akker- en weidevogelpopulaties in Drenthe te behouden en te herstellen. Er wordt in 2020 gewerkt aan een nieuw uitvoeringsplan vanaf het beheerjaar 2021. Om het beheer zoveel mogelijk te continueren worden in dit overgangsjaar 2020 concrete afspraken gemaakt met o.a. boeren, wildbeheereenheden en vrijwilligers. LBD voert samen met Agrarische Natuur Drenthe (AND) een aantal van deze maatregelen uit.

Ondersteuningsbijdrage voor digitale winkelstraten in Drenthe

De provincie Drenthe ondersteunt ondernemers ten tijde van de coronacrisis door een bijdrage te verlenen voor het opzetten of verder uitbouwen van digitale winkelstraten. Op verzoek van de gemeenten dragen Gedeputeerde Staten in totaal € 135.000, -- bij aan het ondersteunen van verschillende initiatieven voor collectieve websites, webshops of platforms. Meer informatie

Verstrekken van een hybride converteerbare aandeelhouderslening aan Enexis Holding N.V. (CB)

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om als aandeelhouder van Enexis een lening te verstrekken van € 11,9 miljoen, ter versterking van het eigen vermogen van Enexis. Provinciale Staten besluiten naar verwachting 1 juli 2020 over de lening. Enexis investeert de komende tien jaar € 1,9 miljard om haar energienetwerk uit te breiden en te verzwaren. Meer informatie.

Evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie

In nauwe samenspraak met gemeenten is een lijst opgesteld met 87 evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdseconomie die voor een periode van vier jaar financiële ondersteuning ontvangen middels een begrotingssubsidie. Gedeputeerde Staten hebben deze lijst ter kennisgeving aan Provinciale Staten gestuurd. De evenementenorganisaties ontvangen de komende periode een bericht van de provincie met daarin het verzoek deze vierjarige subsidie aan te vragen.

Beantwoording vragen van de PvdD-fractie inzake wijzigingen subsidie melkveehouders

Gedeputeerde Staten hebben de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren over wijzigingen subsidie melkveehouders beantwoord. De antwoorden zijn te lezen op www.drentsparlement.nl

Subsidieregeling Snelloket Cultuur & Corona

De provincie Drenthe opent een ‘Snelloket’ voor nieuwe cultuurprojecten die het gevolg zijn van of reageren op de coronacrisis. Het loket is bedoeld om nieuwe vormen van professionele kunst, amateurkunst en community art te stimuleren. Vanaf 22 mei kunnen makers en organisaties een aanvraag indienen voor minimaal €1.000,-- en maximaal €2.500,--. Hiermee worden kunstenaars en culturele organisaties door de provincie ondersteund, nu door de Coronacrisis ook de culturele sector hard geraakt wordt. Meer informatie staat op www.provincie.drenthe.nl/snelloketcultuur. Meer informatie

Begrotingscirculaire 2021-2024

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Drentse gemeenten te informeren over de aandachtspunten voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 2021-2024.

Bevindingen financieel toezicht op de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta 2020

De provincies Overijssel en Drenthe hebben gezamenlijk de vastgestelde Begrotingen 2020 en Jaarrekeningen 2018 van de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta ontvangen en beoordeeld. Die stukken geven geen aanleiding tot het instellen van bestuurlijke interventies. De financiële continuïteit van de waterschappen is gewaarborgd.