GS-besluitenlijst 24 maart 2020


Verlenen subsidie Zon op de zaak Assen

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van € 25.000,-- aan de Vereniging Ondernemend Assen voor het project Zon op de Zaak. In het kader van dit project kunnen twintig bedrijven in Assen zonnepanelen op hun dak plaatsen en ontvangen zij ondersteuning bij het doorvoeren van energiebesparende en slimme maatregelen, zoals ledverlichting, laadpalen en energieopslag.

Beantwoording statenvragen Partij voor de Dieren over uitsluiting duurzame initiatieven in POP3 subsidieregeling

Gedeputeerde Staten hebben de statenvragen van de Partij voor de Dieren-fractie over de uitsluiting van duurzame initiatieven in de POP3 subsidieregeling beantwoord. Meer informatie hierover is te vinden op: www.drentsparlement.nl

Grensoverschrijdende samenwerking met Nedersaksen

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de actuele voortgang van de grensoverschrijdende samenwerking met Nedersaksen binnen de uitvoeringscontext van de Drentse Duitslandagenda 2017-2020. Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan motie M2019-1 – Grensoverschrijdende samenwerking.

Afdoening toezegging aan Provinciale Staten inzake toezenden rapport grondbewerking

Gedeputeerde Staten voldoen aan de toezegging aan Provinciale Staten inzake het toesturen van het rapport over grondbewerkingen aan Provinciale Staten.

Beantwoording statenvragen bollenteelt GroenLinks

Gedeputeerde Staten hebben vragen van de GroenLinks-fractie omtrent een overeenkomst gebruik gewasbeschermingsmiddelen gemeente Westerveld beantwoord. Meer informatie hierover is te vinden op: www.drentsparlement.nl

Evaluatie en actualisatie Regio Groningen-Assen; Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio’

Gedeputeerde Staten van Drenthe vragen Provinciale Staten om de evaluatie en actualisatie van de Regiovisie-Groningen-Assen, zoals verwoord in de Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio' vast te stellen. Tevens worden Provinciale Staten verzocht om de financiële afspraken en de organisatorische samenwerking (Regiobureau) te verlengen tot eind 2025. De jaarlijkse bijdrage vanuit de provincie Drenthe blijft onveranderd.

Statenbrief over CoR rapporteurschap op actieplan Circulaire Economie

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe is door het Comité van de Regio's  aangesteld als rapporteur voor de Europese Commissie. Gedeputeerde Stelpstra zal de commissie van advies voorzien op het gebied van het Actieplan Circulaire Economie wat op 11 maart 2020 is gepresenteerd door de Europese Commissie. Het Comité van de Regio’s zal daar een advies over uitbrengen. In het comité zitten 350 afgevaardigden van steden en regio's uit alle 27 Europese lidstaten. Nederland bezet twaalf plekken in het comité dat de Europese Commissie over tientallen onderwerpen adviseert.

Regio Deal 'Focus op vrijetijdseconomie'

Gedeputeerde Staten sturen een brief aan de colleges van B&W van de gemeenten Borger- Odoorn, Aa en Hunze, Noordenveld, Coevorden, Midden-Drenthe, Westerveld en De Wolden over het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de doelen van de Regio Deal ‘Focus op vrijetijdseconomie’.