GS-besluitenlijst 11 februari 2020


Gemeentelijke Kredietbank: verzoek vaststelling afwijkend percentage kasgeldlimiet 2020

Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) een afwijkende kasgeldlimiet vast te stellen. Door de aard van de werkzaamheden is de financieringsbehoefte van de kredietbank in verhouding tot het begrotingstotaal groter dan van andere gemeenschappelijke regelingen. De Wet financiering decentrale overheden biedt het college deze mogelijkheid. Door het vaststellen van een hogere limiet kan de GKB binnen de regels in haar financieringsbehoefte blijven voorzien.

Natuurnetwerk Nederland-kaart 2020 (NNN-kaart 2020)

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerpbesluit Natuurnetwerk Nederland-kaart, versie 2020 vastgesteld. Hiermee start de formele inspraak en kunnen zienswijzen door eenieder worden ingediend. Voor een juiste toepassing van het beschermingsregime van het NNN en een goede subsidieverlening voor natuurbeheer is het van belang de NNN-kaart actueel te houden.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA-fractie over stimuleren van CO2- en stikstofvrij aanbesteden

Gedeputeerde Staten hebben vragen beantwoord van de PvdA-fractie over het stimuleren van CO2- en stikstofvrij aanbesteden. De antwoorden zijn te lezen op: www.drentsparlement.nl

Ontwerp Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2021

Gedeputeerde Staten hebben het ontwerp Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2021, vastgesteld. In het Natuurbeheerplan staat aangegeven waar en welke (agrarische) natuur aanwezig is of ontwikkeld kan worden, hoe deze natuur beheerd en gerealiseerd kan worden en welke mogelijkheden er geboden worden voor landschapsonderhoud. Belanghebbenden kunnen van 14 februari tot en met 26 maart 2020 een zienswijze indienen op het plan.

Toekomstagenda Regio Groningen-Assen ‘Kwaliteitssprong voor de regio’

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten om de actualisatie van de Regiovisie Groningen-Assen zoals verwoord in de Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio' vast te stellen. Hierna worden de financiële afspraken verlengd voor 2024 en 2025. Ook wordt de organisatorische samenwerking (Regiobureau) voortgezet tot eind 2025. De jaarlijkse bijdrage vanuit de provincie Drenthe blijft onveranderd.

Beschikking rijksmiddelen grensoverschrijdende samenwerking

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nedersaksische Staatskanzlei, een incidentele subsidie te verstrekken aan de Eems Dollard Regio (EDR) van € 14.800,-- en aan de EUREGIO van € 21.300,-- ten behoeve van de bevordering van de grensoverschrijdende uitwisseling van jongeren. Daarnaast wordt een bedrag van € 50.000,-- beschikbaar gesteld aan NHL Stenden Hogeschool – Rijnland Instituut ten behoeve van het uitvoeren van een verkenning van de mogelijkheden om voor twee mbo-beroepen grensoverschrijdende curricula te ontwikkelen.

Deze activiteiten sluiten aan bij de doelstellingen van de Drentse Duitslandagenda 2017-2020 en de ambitie om internationale kansen te benutten door het wegnemen van drempels en belemmeringen in de grensregio, zoals beschreven in het Coalitieakkoord 2019-2023 ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’

Economische Barometer Noord-Nederland 2019 en samenvatting Drenthe

De Economische Barometer Noord-Nederland 2019 geeft inzicht in de economische situatie en ontwikkelingen van Noord-Nederland. Gedeputeerde Staten hebben hiervan kennisgenomen. De drie noordelijke provincies worden met elkaar vergeleken en de noordelijke cijfers worden afgezet tegen die van Nederland. De barometer en de samenvatting met de belangrijkste ontwikkelingen voor Drenthe staan op de site van de provincie.

Subsidieverlening Slimme Demonstratiefabrieken Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken provincie Drenthe opnieuw open te stellen tot 31 december 2020. De regeling is bedoeld voor bedrijven in de maakindustrie die slimme en schone productieprocessen willen demonstreren aan andere bedrijven.

Subsidieverlening New Energy Coalition 2020

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen een subsidie van € 200.000,-- te verlenen aan de New Energy Coalition, onder de voorwaarde dat Provinciale Staten geen bedenkingen hebben. Met deze subsidie ondersteunt de New Energy Coalition, als opvolger van de Stichting Energy Valley, het MKB in Noord-Nederland en in het bijzonder in Drenthe, bij het doorvoeren van energie-innovaties.

Hartveilig Drenthe

Gedeputeerde Staten hebben besloten om nogmaals eenmalig € 30.000,-- beschikbaar te stellen voor een publiekscampagne voor een Hartveilig Drenthe. Met het project Hartveilig Drenthe wordt aandacht gevraagd voor snel handelen wanneer iemand een hartstilstand krijgt. De overlevingskans na een hartstilstand wordt hiermee hopelijk vergroot. Dankzij de voorgaande campagne zijn 94 AED’s geplaatst en zijn er 260 burgerhulpverleners bij gekomen. Drentse gemeenten dragen per inwoner financieel bij.

Afhandeling motie functieverbreding Drentse dorpshuizen (M2018-24)

De provincie heeft naar aanleiding van de motie functieverbreding dorpshuizen van december 2018 een inventarisatie gedaan onder de dorpshuizen naar hun wensen voor functieverbreding op de thema’s sport en bewegen, kunst en cultuur, formele en informele zorg en andersoortige inkomsten. Uit deze inventarisatie blijkt dat zeker 40 dorpshuizen in Drenthe naast wensen ook knelpunten zien. Zo’n vijfentwintig dorpshuizen gaan experimenteren met functieverbreding. De provincie Drenthe stelt hiervoor in totaal maximaal €150.000,-- beschikbaar. Het experiment loopt tot eind 2021.

Voorontwerp cultuurnota 2021-2024 ‘Cultuur om te delen’

Gedeputeerde Staten hebben het voorontwerp van de cultuurnota 2021-2024 'Cultuur om te delen' vastgesteld. In grote lijnen is dit een voortzetting van het bestaande cultuurbeleid, met extra focus op brede toegankelijkheid en samenwerking om het cultuuraanbod in Drenthe te versterken. Er is gelegenheid voor schriftelijke inspraak in de periode 17 februari t/m 30 maart 2020. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten de definitieve cultuurnota in juli vaststelt. (Zie meer informatie het persbericht)

Bodemsanering Drogterweg 7 te Zuidwolde

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de bodemvervuiling aan de Drogterweg te Zuidwolde op te ruimen in het kader van de wet Bodembescherming. De vervuiling is het gevolg van een dumping met drugsafval eind 2018. De aanpak gebeurt in overleg met de gemeente De Wolden.