GS-besluitenlijst 14 januari 2020


Onttrekken aan het openbaar verkeer van twee aansluitingen bij Odoorn-Noord en Klijndijk

De provincie realiseert, in het kader van een duurzame veilige inrichting van haar wegen, twee ongelijkvloerse kruisingen bij Odoorn-Noord en Klijndijk. De bestaande aansluitingen op de N34, de Borgerderweg, een nabijgelegen carpoolplaats, en de Odoornerweg worden opgeheven en dienen conform de Wegenwet aan het openbaar verkeer te worden onttrokken bij ontwerpbesluit door Provinciale Staten. De ontwerpbesluiten liggen gedurende zes weken ter inzage.

Cultuurmonitor 2017-2020 Editie 2

Gedeputeerde Staten hebben de tweede editie van de Cultuurmonitor 2017-2020 aangeboden aan Provinciale Staten. Met de Cultuurmonitor worden jaarlijkse trends en ontwikkelingen in het culturele veld zichtbaar gemaakt op basis van input van provinciaal gesubsidieerde instellingen. Door de artistieke, maatschappelijke, economische en ruimtelijke waarde van cultuur te benoemen, geeft de monitor inzicht in de effecten van het provinciale cultuurbeleid.

Structurele ondersteuning evenementen voor een periode van vier jaar

Gedeputeerde Staten hebben een regeling vastgesteld voor structurele subsidie aan evenementen die laagdrempelig zijn, afhankelijk zijn van vrijwilligersinzet en minimaal tien jaar bestaan. Dergelijke evenementen spelen een rol in het versterken van de gemeenschapszin, vergroten de sociale cohesie, stimuleren de regionale economie en verbeteren de leefbaarheid van stads- en dorpskernen in de provincie. Samen met de twaalf Drentse gemeenten selecteren Gedeputeerde Staten de evenementen die hiervoor in aanmerking komen.

Reactie consultatieronde Woningwet

Gedeputeerde Staten maken gebruik van de consultatieronde voor de aanpassing van de Woningwet door een schriftelijke reactie bij het Ministerie van BZK in te dienen. De consultatieronde staat voor iedereen open. Gedeputeerde Staten zijn blij met de voorgenomen aanpassingen die meer duidelijkheid opleveren voor gemeenten en corporaties. Daarnaast wordt gevraagd om extra bewegingsruimte voor corporaties om te kunnen investeren in de leefbaarheid van dorpen en wijken.

Afdoening Motie M2019-15 inzake CETA-verdrag

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de afdoening van motie M2019-15 over het vrijhandels- en investeringsverdrag tussen Canada en de Europese Unie (CETA).

Provincie gaat handhaven bij stadsboerderij ‘t Nije Hoff

Gedeputeerde Staten hebben de eigenaren van Stadboerderij in oprichting ‘t Nije Hoff bij Emmen een last onder dwangsom opgelegd. Daarmee willen zij voorkomen dat er dieren geplaatst worden in de stallen die in aanbouw zijn. ‘t Nije Hoff heeft geen vergunning volgens de Wet natuurbeheer (Wnb). Plaatsing van dieren zou daarom illegaal zijn. Ook zou het leiden tot toename van de stikstofneerslag op het nabijgelegen Natura 2000-gebied Bargerveen. Het college reageert met dit besluit op een handhavingsverzoek dat gedeeltelijk wordt ingewilligd.

Investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor te besluiten tot een verhoging van het Investeringskrediet voor het grondbezit Programma Natuurlijk Platteland.

Schone lucht Akkoord

De provincie Drenthe ondertekent op 13 januari 2020 het Schone Lucht Akkoord. Hierin staan landelijke afspraken om de luchtkwaliteit te verbeteren op basis van de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Subsidie Sustainable Plastics & Materials Expo 2020

Binnen de provincie Drenthe zijn de laatste jaren belangrijke stappen gezet op het vlak van de groene chemie/biobased economy. Diverse partijen hebben nu gezamenlijk het initiatief genomen om een internationale Expo te organiseren rond het thema duurzame plastics en materialen. Het betreft een grote internationale 2-daagse expo gefocust op de groene chemie Emmen. Gedeputeerde Staten hebben besloten om een subsidie van € 25.000,-- toe te kennen aan de realisatie van deze Expo 2020.