GS-besluitenlijst 8 oktober 2019


Interreg aanvraag ‘Regiopa 2’ voor het project personenspoorverbinding Emmen-Rheine

De provincie participeert in het project Regiopa 2-Spoor van Verbinding, als onderdeel van de voorbereidingen voor de spoorverbinding Emmen-Rheine via Bad Bentheim, Nordhorn en Coevorden. Hiervoor wordt samen met Duitse en Nederlandse partners een Interreg-Netzwerk+ subsidie aangevraagd. De partners willen hiermee een versnelling geven aan de voorbereidingen voor de spoorverbinding, aan de internationale samenwerking, aan het overbruggen van taal- en cultuurverschillen en het betrekken van de regio en de Duitse en Nederlandse overheden.

Verlenging Interreg IVB project Surflogh

De provincie Drenthe neemt binnen het Interreg Noordzee Regio Programma deel aan een internationaal project op het gebied van regionale en stedelijke distributie. Het consortium bestaande uit onder andere South East Scotland Transport Partnership en de steden Mechelen en Borås dienen een verzoek in om het project te verlengen. In december 2019 is bekend of het verzoek wordt gehonoreerd.

Versterken van de inzet op waterstofbeleid door deelname in project hyFinest (Interreg B)

Gedeputeerde Staten stemmen in met deelname aan het Interreg project hyFinest 2020-2022 en een cofinancieringsbijdrage van € 100.000,-- als Drenthe wordt toegelaten tot het project. Met deelname aan hyFinest 2020-2022 wil de provincie inventariseren hoe waterstof een bijdrage kan leveren aan de energietransitie en aan de economische ontwikkeling in Drenthe. Bij toelating ontvangt Drenthe vanuit Interreg tot maximaal € 225.000,-- voor de uitvoering van het project.

Resultaten EGF Retail 2016 t/m 2018

Het overgrote deel van de werknemers uit de retailsector die in 2016 hun baan verloren door de stroom faillissementen van grote winkelketens, heeft een passende andere baan gevonden. Dat blijkt uit een informerende brief over de afronding van het arbeidsmarktproject EGF Retail, die Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten sturen.

Technische wijzigingen van regelgeving met betrekking tot vergoedingen van commissieleden

Gedeputeerde Staten wijzigen een aantal reglementen van commissies met betrekking tot vergoedingen van commissieleden. Het gaat om technische wijzigingen. Daarnaast stellen Gedeputeerde Staten voor aan Provinciale Staten om een hiermee verband houdende technische wijziging van de Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers provincie Drenthe 2019 vast te stellen.

Belastingverordening provincie Drenthe 2020

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor de Belastingverordening provincie Drenthe te actualiseren en de nieuwe verordening met ingang van 1 januari 2020 in werking te laten treden.

Beëindiging Stichting Energy Challenges

Provinciale Staten worden geïnformeerd over het besluit van de Stichting Energy Challenges Groningen om haar activiteiten te beëindigen en de stichting te ontbinden.

2e Bestuursrapportage 2019 en 5e Begrotingswijziging 2019

Gedeputeerde Staten leggen in de 2e Bestuursrapportage 2019 verantwoording af over de voortgang van de gemaakte begrotingsafspraken en leggen Provinciale Staten de 5e Begrotingswijziging 2019 ter vaststelling voor.

Beleidsregels PAS

Op 8 oktober 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe, net als de Gedeputeerde Staten van alle andere provincies, beleidsregels vastgesteld die helpen om de vergunningverlening voor stikstof gerelateerde activiteiten op gang te brengen. Die vergunningverlening was stilgevallen na de uitspraak van de Raad van State, waarin werd bepaald dat geen nieuwe activiteiten mochten worden vergund als daarbij stikstof vrijkomt en niet zeker is dat kwetsbare natuurgebieden niet worden beschadigd. De nieuwe regels laten de neerslag van stikstof niet stijgen of verlagen die. Dit past bij de adviezen die de Adviescommissie Stikstofproblematiek aan het Kabinet heeft gegeven. Gedeputeerde Staten wijzen erop dat de nieuwe regels slechts een kleine stap zijn in de aanpak van de stikstofproblematiek. Dat vergt een forse inspanning in diverse sectoren van de samenleving. Het Kabinet heeft daartoe in eerste instantie het voortouw. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht.

Beantwoording schriftelijke vragen PvdD over jaarverslag FBE 2018

Gedeputeerde Staten hebben vragen beantwoord van de PvdD-fractie over het Jaarverslag 2018 van de Faunabeheereenheid Drenthe (FBE). Op grond van art. 3.12 lid 8 van de Wet natuurbescherming brengt de FBE jaarlijks verslag uit van de uitvoering van de faunabeheerplannen aan Gedeputeerde Staten. In artikel 3.11 van de Provinciale omgevingsverordening Drenthe is opgenomen welke gegevens ten minste in het jaarverslag moeten worden opgenomen. De vragen gingen met name over faunagegevens, de valwildregeling en terminologie in het jaarverslag. Meer informatie hierover is te vinden op: www.drentsparlement.nl.

Cofinanciering Interreg A Project H2Watt

Gedeputeerde Staten hebben besloten een cofinancieringsbijdrage beschikbaar te stellen van € 113.283,-- voor de uitvoering van het project H2Watt, binnen het Interreg-programma Nederland-Duitsland. In dit project werken in het Nederlandse en Duitse grensgebied mkb-bedrijven en kennisinstellingen samen. Het doel is om randvoorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdend technologiecluster voor de oprichting van ‘fieldlabs’ (proeftuinen) voor de ontwikkeling van competenties, processen en systemen voor de efficiënte productie, opslag en gebruik van waterstof op de Waddenzee. Met het H2Watt-project willen de projectpartners de economie aan weerszijden van de grens, over de sectoren heen, voorbereiden op de nieuwe eisen en mogelijkheden die voortvloeien uit de introductie van de sleuteltechnologie waterstof. Daarnaast wordt ook de technologische (verdere) ontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van de waterstofeconomie bevorderd.